Tăng ngăn hâi: 21/7/2021


VOV4.Sêdang - Kong têa Ănglê hiăng mơ’no tơdroăng pơkâ thăm mơdêk tê mơdró kâ ƀă 70 to kong têa ki dế mơnhông tiô kơ tơdroăng ki kơdroh hnoăng mơhá ƀă kơdroh tơdroăng ki chêh bro hlá mơ-eá hên túa. Kố cho tơdroăng ki kơdo mơ-eăm hên má môi dêi Ănglê cho vâ thăm mơdêk tê mơdró kâ tơ’lêi hlâu klêi kơ’nâi châ ai tơdroăng seá mơnhên ngăn ‘na tê mơdró kâ, tơdroăng pêi pro klêi kơ’nâi Brexit. Pakĭng tơdroăng kơdroh xo hnoăng mơhá ƀă mâu kế tơmeăm ki mơ’no tê, tơdroăng pơkâ mê ối pêi pro troh tơdroăng ki tơ’lêi hlâu drêng mơnhên mâu tíu ki mơjiâng pro môi kế tơmeăm ki pơtroh vâ tơkâ luâ tíu tơkăng kong cho vâ tah lôi tơdroăng pro hnoăng mơhá.

Tơdroăng pơkâ dêi Ănglê cho vâ tăng troăng kơdroh tơdroăng ki tơvâ tơvân tung mơdró kâ pơla Ănglê ƀă mâu kong têa ki dế mơnhông, klêi mê, xuân môi tiah tơrŭm cheăng pơla Ănglê ƀă mâu kong têa ki pêi kâ ối xahpá môi tiah Pakistan, Indonesia.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định