Tăng ngăn hâi: 19/4/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang -  Tung 2 hâi hdrối kố nah, ai 10 ngế a Ănglê hlâ xua pơreăng COVID-19. Kố cho kơxô̆ ngế hlâ xua COVID-19 a Ănglê iâ má môi sap ing hâi lơ 9/9 hơnăm nah. Kơxô̆ mơngế hlâ ƀă mot pơlât a hngêi pơkeăng xua COVID-19 a Ănglê kơdroh tung pơla achê kố châ ngăn cho kơnôm ing pâk vaccine hbrâ mơdât COVID-19 ki pâk hên hĭn.

Ănglê hiăng pơxiâm pâk vaccine lâp lu sap ing khế 12 hơnăm nah ƀă troh nôkố tâi tâng mâu ngế ki châ pâk hiăng lối 50 hơnăm, mâu ngế cheăng ‘na khăm pơlât mâu ngế ki tơ’lêi tro pơreăng hiăng châ pâk iâ hlái 1 hdroh.

Tiô Kơ koan ngăn pơkeăng kong têa Ănglê, riân troh nôkố, vâ chê 33 rơtuh ngế kuăn pơlê kong têa kố hiăng châ pâk klŏng ki apoăng vaccine hbrâ mơdât COVID-19.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định