Tăng ngăn hâi: 29/7/2021


VOV4.Sêdang - Hngêi rak liăn Kum pơlê pơla nếo ăm ‘nâi, pêi pro tiô tơdroăng kum 26 rơpâu rơtal liăn dêi chin phuh (tung mê krê hngêi rak liăn chiu ‘no 7.500 rơtal liăn),  troh nôkố, Hngêi rak liăn hiăng xo hồ sơ pê klêi dêi 13 khu mơdró tung kong pơlê Bắc Giang ƀă vâ mung 44 rơtal liăn vâ ăm 13 rơpâu ngế ki pêi cheăng. Tung kơxô̆ liăn mê, Hngêi rak liăn kum pơlê pơla kong pơlê Bắc Giang hiăng kĭ hồ sơ dêi 4 khu mơdró, mung kơxô̆ liăn 21 rơtal liăn vâ ăm liăn khế mâu ki pêi cheăng tung khế 7 ăm lối 6.000 ngế pêi cheăng.

Tung hâi lơ 28/7, ai tơ’nôm 10 to kong pơlê kĭ hồ sơ mung dêi 38 ngế ki xúa  mơngế pêi cheăng ƀă tâi tâng kơxô̆ liăn xo ai 43 rơtal liăn. Pakĭng ăm mung vâ ăm liăn khế mâu ki pêi cheăng tro mơdon xua tơdjâk pơreăng COVID-19, Khu mơdró ối mung vâ ‘mâi mơnhông pêi chiâk, tê mơdró.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định