Chiếo: Sêdang - Ngế chiếo: Y Nía – Y Âi - Cheăm Đăk Tờ Lùng, tơring Kon Rẫy, kong pơlê Kon Tum

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định