Tăng ngăn hâi: 7/5/2021

 

 

 

VOV4.Sedang - Khu tơrŭm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât lâp plâi tơnêi - WHO hnê tối, kuăn pơlê tung lâp plâi tơnêi mơni kô tro pơreăng ‘na plâi nuih ƀă mơheăm ôh tá kâi kơtâu troh a ngoâ tâng xúa hên po tung kế kâ. Tiô tơbleăng dêi WHO, tiô riân rêm hơnăm ai dâng 11 rơtuh ngế hlâ tung lâp plâi tơnêi ai tơdjâk troh rôh ôu kâ, tung mê, ai 3 rơtuh ngế xúa hên Natri ai tung po.

Kơxô̆ ki kố hlo rế tâk hên a mâu kong têa ki pêi lo liăn iâ drêng kuăn akố hmâ xúa hên kế kâ ki hiăng pro hlâu môi tiah kơ-ƀăn mì, ngũ cốc, hơ’neh mâm ƀă kế kâ pro ing têa tôu ro. Kăn xiâm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât lâp plâi tơnêi WHO hnê tối, khu kăn pơkuâ mâu kong têa kal mơjiâng troăng hơlâ vâ kơdroh po ai tung kế kâ, xuân môi tiah hnê tối ‘na tơdroăng kal ăm ăm kuăn pơlê vâ rah xo kế kâ ki tơtro.

 

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định