Tăng ngăn hâi: 23/10/2021

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng ƀă khăm pơlât, dó inâi WHO dế thăm mơdêk thế mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi kal ai hên chôu phut ki tŏng kum hên luâ tâ kơ mê nếo ‘na mơngế ki pêi cheăng tung kơvâ ngăn ‘na pơkeăng ƀă khăm pơlât tung pơla dế ai pơreăng COVID-19 hiăng pro hlâ hên troh a chât rơpâu ngế pêi cheăng ‘na pơkeăng ƀă mâu ngế ki cheăng tŏng kum mơngế tamo châi.

Tung pơla hên kong têa hiăng pơkâ troăng prôk “rêh tơchôam” ƀă pơreăng COVID-19 mê tơdroăng ki kơdo mơ-eăm mơjiâng ƀă tê vaccine ăm tơrêm tung kong têa thăm rế kal luâ tâ mâu hneăng ki ê. WHO xuân hiăng riân ngăn ai troh dâng rơtuh ngế tung 135 rơtuh ngế ngăn ‘na pơkeăng tá hâi teăm châ pâk hbrâ mơdât pơreăng COVID-19. Tung pơla sap khế 1 hơnăm nah troh khế 5 hơnăm kố, ai dâng 80 rơpâu ngế troh a 180 rơpâu ngế pêi cheăng ngăn ‘na pơkeăng hlâ xua pơreăng COVID-19 ăm hlo pơreăng cho kuăn kiâ ki ó rơdêi păng ‘nâng.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định