Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Troh hâi lơ 22/10, virus SARS CoV-2 hiăng tâ tú ăm lối 8 rơtuh ngế a châu Âu [a\ hiăng pro kuăn pơlê hlâ dâng 256 rơpâu ngế. Tung lơgât tơbleăng ‘na pơrea\ng, Kơ koan mơdât pơrea\ng châu Âu tối ăm ‘nâi tung kơxo# dâng 30 kong têa châu Âu, nôkố bu u ối to lâi kong têa tá hâi trâm pơrea\ng Covid 19 roh má péa, mâu kong têa ki ê pơrá ai pơrea\ng xông tâ tú ó.

Lơgât ‘na pơrea\ng kố châ mâu kong têa tung châu Âu môi tuăn mơjiâng sap ing apoăng khế 10, ai 27 kong têa tung Khu tơru\m châu Âu, kong têa Ăng-glê rơtế mâu kong têa ối tung kong têa cheăng kâ châu Âu môi tiah Na Uy [a\ Iceland, [a\ pơkâ xiâm môi tuăn mâu troăng kơdroh [a\ pơkâ tơdjuôm ‘na tơdroăng prôk lăm tung khu.

Tơdroăng ki râ ó a kong têa Pơhlăng, drêng kong têa kố châ hlo hên kơxo# mơngế nếo tro tâ pơrea\ng lối 41 rơpâu ngế, pơkâ thế Chin phuh kong têa Pơhlăng thế chêh tơ’mot hên h^n kong pơlê tung kơxop mơ-éa khêi [a\ pơkâ pro luât kơtăng [a\ dâng 46 rơtuh pơ’leăng mâ mơngế kong têa Pơhlăng.

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định