Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Drêng pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa châ hlo khu ngế tro tâ pơreăng COVID 19 tung pơlê pơla, kơmăng lơ 22/7, pôa Hồ Văn Mười, Kăn hnê ngăn Vi ƀan kong pơlê Dak Nông hiăng kĭ mơ-éa Pơkâ ‘na tơdroăng xúa mâu troăng ki thâ tung hbrâ, mơdât pơreăng COVID 19 tung pơlê kong kơdrâm. Pơtối mê, kong pơlê Dak Nông pơkâ kâng kơxái klâ kơtăn mơdât ôh tá ăm mot lo tung lâp pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa sap ing 12 chôu kơhâi lơ 23/7 ƀă pêi pro kơtăng mâu troăng tiô Pơkâ 16 dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh.

 

 

Lối hrĭng ngế kăn ƀô̆, mơngế pơkuâ, mơngế cheăng châ test mơnhên virus SARS-CoV-2 a Gia Nghiã, Dak Nông

 

Tung kơmăng lơ 22/7, mâu kơ koan, tíu cheăng tung pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa hiăng pơkâ kăn ƀô̆, kŏng chưk, viên chưk, mơngế pêi cheăng ai mâ a tíu pêi cheăng kơ koan vâ khăm ngăn SARS CoV2 ƀă test rĕng khăm ngăn hôm tro tâ pơreăng. Troh kơxo lơ 23/7, kong pơlê Dak Nông châ hlo tơ’nôm 8 ngế tro tâ COVID 19, tung mê 6 ngế a pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa ƀă 2 ngế a kơpong klâ kơtăn khăm pơlât tơring Dak Rlâp. 6 ngế tro tâ pơreăng COVID 19 a Gia Nghĩa pơrá cho F1 dêi ngế tro tâ pơreăng ngế kơdrâi 72.764 (mê cho kơnốu, kuăn kơdrâi, mế, cháu ƀă 2 ngế nhŏng o tung kơtâu) hiăng châ klâ kơtăn a kơpong klâ kơtăn tơkŭm dêi pơlê kong kơdrâm sap ing hâi lơ 22/7. Xêo troh nôkố, kong pơlê Dak Nông hiăng châ hlo 27 ngế tro tâ pơreăng COVID 19.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định