Tăng ngăn hâi: 7/5/2021

 

 

 

VOV4.Sedang - Khu xiâm ngăn ‘na hnê hriâm ƀă hnê tuăn ngôa rơkê, riân troh 11 chôu hâi lơ 5/5, hiăng ai lối 631 rơpâu ngế hok tro chêh inâi va tơ’noăng mơgêi hriâm râ má pái phôh thong, tung mê, hok tro chêh inâi bro ƀai tơ’noăng Khoa hok xah hô̆i hên ngế, ƀă lối 53%. Tiô Khu riân ngăn ki tơ-ƀrê, Khu xiâm ngăn hnê hriâm ƀă hnê tuăn ngôa rơkê, tung kơxô̆ lối 631 rơpâu ngế hok tro chêh inâi tơ’noăng mơgêi hriâm râ má pái phôh thong ai lối 21 rơpâu ngế tơ’noăng ki vâi vâ xêh.

Tơdroăng rah ƀai tơ’noăng tơkŭm ai hơ’leh, tung mê, ai lối 244 rơpâu ngế chêh inâi tơ’noăng Khoa hok tự nhiên, châ lối 38%, lối 336 rơpâu ngế hok tro tơ’noăng bai khoa hok xah hô̆i, châ lối 53%. Hiăng ai lối 504 rơpâu ngế chêh inâi vâ séa ngăn điêm, châ lối 79%  kơxô̆ hok tro chêh inâi tơ’noăng.

Tiô pơkâ dêi Khu xiâm ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê, tâi hâi lơ 11/5 kô klêi hlối tơdroăng chêh inâi vâ tơ’noăng mơgei hriâm râ má pái phôh thong ƀă chêh inâi séa ngăn điêm vâ mot hriâm đăi hok ƀă tơdroăng rah tơdrêng. Krê to chêh inâi púi vâ ƀă tơdroăng mơ’no tơdrêng kô ton ta troh a 17h hâi lơ 16/5. Hneăng tơ’noăng mơgêi hriâm râ má pái phôh thong hơnăm 2021 tiô tối hdrối kô po sap lơ 6 troh lơ 9/7.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định