Tăng ngăn hâi: 23/10/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/10, a Hà Nội tơkŭm po Hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng măng internet ‘’Tối ăm dêi pó tơdroăng kal, tơdjêp tê mơdró tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng, ká xi xŏng pơla Hà Nội ƀă mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm’’. Hneăng hôp cho roh má 8 xua Tôh pơkuâ Hneăng hôp tơdjêp tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng 970 ối tung Khu hnê mơhno Mơnhông mơdêk kơchơ tê mơdró tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng, Khu xiâm pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng ƀă mơnhông thôn pơlê tơkŭm po.

A hneăng hôp tơpui tơno, mâu kăn kô tối ‘na tơdroăng tŏng kum mâu kong pơlê, khu tê mơdró, khu tơrŭm cheăng, kuăn pơlê pêi chiâk deăng tơrŭm pêi kâ, tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng a  kơchơ tê mơdró tung tơnêi têa ƀă tê tơmeăm khoăng ngi kong têa ê, thăm mơnhông mơdêk mâu tơdroăng tơrŭm tung pêi chiâk deăng krá tơniăn, mơdêk ki kơnâ tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng ƀă pêi lo liăn ăm kuăn pơlê pêi chiâk deăng.

Kố ối cho roh vâ mơhnhôk tê mơdró tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng pơla Hà Nội ƀă mâu kong pơlê, tơdrêng amê tơdjêp mơngế pêi chiâk deăng, loăng pơlái, ka xi xŏng pơla mâu kong pơlê ƀă kơchơ tê mơdró Hà Nội. Pêi pro sap khế 9 troh nôkố, hneăng hôp tơdjêp pêi chiâk deăng 970 hiăng tơkŭm po châ 7 xôh, môi tiah: tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng ki drêh ăm pơlê kong kân Hồ Chí Minh drêng klâ kơtăn; tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng ăm kơpong Tây Nguyên; tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng ăm kong pơlê Bình Dương; tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng ăm kong pơlê Đồng Tháp… Ing Mâu hneăng hôp kố hiăng ai hrĭng tơkêa tê mơdró mơjiâng ƀă tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng châ kĭ, apoăng mơjiâng chât tơdroăng tơrŭm pêi kâ, tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng krá tơniăn.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định