Tăng ngăn hâi: 21/4/2021

VOV4.Sêdang - A kơpong Tây Nguyên, ai hên pơlê cheăm hiăng mơjiâng tíu xối tơbâ Pơtáu Hùng. Rêm hơnăm, Leh xối tơbâ Pơtáu Hùng hlâ a mâu kong pơlê, tơring, cheăm pêi pro kân krip ‘nâng. Ing mê, cho vâ veăng hnê mơhno tối ăm rơxông nếo hlê plĕng ‘’khoh niân nok tiah hâi kố xua kơnôm ai hnoăng jâ pôa roh nah mơjiâng pro’’, athế ‘nâi koh mơnê nhoăm kơ Pơtáu Hùng hiăng ai hnoăng mơjiâng tơnêi têa ƀă hnoăng dêi khu jâ pôa, hdroâng xiâm pin chal apoăng hdrối mê hía nah hiăng khên tơnôu tơplâ xâ kơneăm, pro tơleăng lĕm tơnêi têa hnối mơjiâng tơnêi têa châ chiâng niân nok troh a hâi kố.

 

Sap hâi lơ 20/4 – 21/4/2021, a Tíu tơbâ tơdroăng mơnhông tơtêk tơnêi têa Đình Lạc Giao, kơxô̆ 67 troăng Phan Bội Châu, pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, Khu pơkuâ ‘na mơhno túa lĕm tro, Tơ’noăng ivá ƀă Ôm hyô tơrŭm ƀă Vi ƀan pơlê kong kơdrâm ƀă mâu tíu cheăng ki tơdjâk tơkŭm po Leh tơbâ hâi pơtáu Hùng hlâ hâi 10 khế 3 hơnăm Tân Sửu 2021 vâ tơmiât troh ‘na leh kân tơbâ hâi Pơtáu Hùng hlâ.

Ing mâu  tơdroăng dêi Leh tơbâ hâi Pơtáu Hùng hlâ, mơhnhôk mâu râ kuăn pơlê hâk tơngăm tơ’noăng, pêi pro ƀlêi trâng mâu hnoăng cheăng, pơkâ xiâm mơnhông mơdêk cheăng kâ, mơhno túa lĕm tro, rêh ối pơlê pơla.

 

 

Tíu koh tơbâ Pơtáu Hùng a Gia Lai

 

Hiăng chiâng tiah hmâ, hâi lơ 10/3 âm lĭt rêm hơnăm, hên kuăn pơlê Gia Lai ƀă mâu kong pơlê ki achê hiăng troh chôu nhâng a Tíu koh tơbâ Pơtáu Hùng a kơdrum reăng mơhno túa lĕm tro Đồng Xanh (cheăm An Phú, pơlê kong kơdrâm Plei Ku, kong pơlê Gia Lai tung hiâm mơno krih tơviah châ vêh xiâm rêi.

Tíu tơbâ pơtáu Hùng a kơdrum reăng mơhno túa lĕm tro Đồng Xanh châ mơjiâng tiô khôi vâi krâ, kuât Tây Nguyên xŏn 18 met, tung dế tíu koh tơbâ cho um meăn Pơtáu Hùng krip krih ƀă xŏn 6 met, hngăm vâ chê 3 tâ̆n châ pik mơngiơk mêa, peăng ngiâ tíu koh tơbâ ai um meăn 18 ngế Pơtáu Hùng.

Tiô kăn pơkuâ Kŏng ti tơlo liăn cheăng Mơhno túa lĕm tro – Ôm hyô Gia Lai: Tung hâi lơ 9/3 âm lĭt, kŏng ti hbrâ kơƀăn chưng, kơƀăn dày, hơ’neh chu pôh, tơmeăm vâ xối pleăng ƀă hía hé vâ teăm hbrâ ăm kơxo hâi 10/3 pleăng ăm mâu pơtáu. Mâu hơnăm achê kố, hâi tơbâ Pơtáu Hùng hlâ hiăng chiâng hâi leh dêi kuăn pơlê mâu hdroâng mơngế tung kong pơlê Gia Lai.

 

 

Vâi krâ M’nông veăng Leh tơbâ hâi Pơtáu Hùng hlâ a Dak Buk So

 

Kơdrâm mâu rơpŏng djâ dêi kuăn muăn troh xah hêi, ki rơhêng vâ tối, mâu hngêi trung hriâm tung kong pơlê xuân tơkŭm po mâu tơdroăng ‘na xiâm rêi vâ hnê hriâm rơxông ối nếo, thăm pêng păm tơdroăng pâ nhuô̆m tơnêi têa,  tơdroăng ki phiu ro ‘na tơdroăng mơnhông tơtêk hdroâng mơngế.

Rơtế phiu ro ƀă lâp tơnêi têa, hâi lơ 10/3 âm lĭt rêm hơnăm, pơlê pơla mâu hdroâng mơngế cheăm tíu tơkăng kong Dak Buk So, tơring Tuy Đức, kong pơlê Dak Nông pơtối tơkŭm a tíu koh tơbâ mâu Pơtáu Hùng vâ pro leh tơbâ hâi pơtáu hlâ. Sap hơnăm 2017, tíu kôh tơbâ Pơtáu Hùng châ mơjiâng hiăng pro tơ’lêi hlâu ăm kuăn pơlê lâp lu troh vâ mơhno hiâm mơno nhuô̆m ƀă jâ pôa, xiâm rêi. Tíu koh tơbâ ƀă tơnêi tíu kân lối 250 met karê, châ mơjiâng tiô khôi vâi krâ nah, eăng lĕm tung dế loăng pơlái, kong kế Tây Nguyên kân rơdâ, ó rơdêi. Tâi tâng kơxô̆ liăn châ kuăn pơlê veăng tơlo mơjiâng, tung mê ƀăng tơnêi xua môi rơpŏng pleăng ăm.

Pôa Nguyễn Đình Lương ối a thôn 6, cheăm Dak Buk So tối ăm ‘nâi, ki hên kuăn pơlê a kố pơrá lo ing Phú Thọ mot a Dak Nông pêi cheăng kâ. Hơhngế dêi ing pơlê xiâm vâ chê 20 hơnăm kố, laga rêm ngế xuân pâ troh hâi tơbâ Pơtáu Hùng hlâ. Rêm ngế hiăng hôp tơpui tơno, môi tuăn pâ phêp khu râ kăn pơkuâ mâu râ mơjiâng Tíu koh tơbâ Pơtáu Hùng.

Leh tơbâ hâi Pơtáu Hùng hlâ a hâi lơ 10 khế 3 âm lĭt rêm hơnăm hiăng chiâng hâi leh tơnêi têa dêi lâp hdroâng mơngế, cho  tơdroăng ki mơhnhôk hiâm mơno kum mơjiâng ivá ó rơdêi rŭm môi tuăn tâi tâng kuăn pơlê rơtế tơkâ hluâ mâu tơdroăng pá puât dêi tơdroăng tơplâ tơplong, kong prâi ƀă hía hé; thăm pro loi tơngah ăm pơlê pơla vâ rơtế dêi pó tơmiât troh tơdroăng la ngiâ, mơjiâng tơnêi têa Việt Nam rế hía rế kro mơdrŏng ó rơdêi, kân lĕm tâ.

Quốc Học rah chêh

A Sa Ly tơplôu ƀă tơpleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định