Tăng ngăn hâi: 15/5/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 14/5, Tơmeăm tŏng kum xúa tung tơdroăng vâ khăm pơlât dêi lâp plâi tơnêi pơtối pơtroh ăm Ấn Độ drêng mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi vâ kum kong têa peăng hdroh châu Á  khŏm kâi châ mơdât pơreăng COVID-19. Tơ-ƀai chơ kơmăi hiâm, pơkeăng pơlât ƀă mâu tơmeăm pơlât ing kong têa Alơmăng, Hà Lan, Bồ Đào Nha hiăng hdrâp a tơraih tơ-ƀai dêi pơlê kong xiâm kong têa Ấn Độ a kơxo lơ 14/5.

Môi toăng tơƀai ki ê ing Qatar, Hàn Quốc chơ kơmăi ôxy, kơmăi hiâm, tơmeăm xúa vâ khăm ngăn mơheăm ki ăm rĕng ‘nâi ƀă kơmăi khăm xuân troh a New Dehli vâ kum kong têa ki ai krâm kuăn pơlê má péa tung lâp plâi tơnêi kâi tơplâ mơdât ƀă pơreăng tâ tú roh má péa. 300 kơmăi hiâm chơ ing Canada xuân hiăng châ chơ troh a Ấn Độ.

Nôkố mâu ngế ki tâ pơreăng a Ấn Độ hiăng tâk troh 24 rơtuh ngế, pơla dế ai tơdroăng pro virus chiâng hơlêh phá tơ ê, mơni la ngiâ kô thăm tâ tú hên tâ tâng vâ ngăn ƀă hâi ki apoăng tâ tú a Ấn Độ.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định