Tăng ngăn hâi: 16/5/2022

 

 

 

 

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 15/5, a hngêi chuô Quán Sứ, Hà Nội, Khu pơkuâ Khôp Phop Việt Nam tơkŭm po Tĭng kân Phật đản Phật lĭch 2566 – Yương lĭch 2022. Tĭng kân châ tơkŭm po tơdrêng klêi kơ’nâi 2 hơnăm pơreăng COVID-19 xông tâ tú, mơhnhôk hrĭng ƀok phop, kuăn khôp phop troh veăng. Thươ̆ng toă Đức Thiện, Kăn phŏ hnê ngăn, Kăn xiâm chêh tơm xo rơko Khu pơkuâ khôp Phop Việt Nam tối ăm ‘nâi: Kố cho tơdroăng ki kal má môi, rế kum kuăn khôp phop mơhno hiêm mơno nhuô̆m Phop, rế mơhno hiêm mơno lĕm, môi tuăn, mơhno khôi túa lĕm tro ngế ki chía hôm iâ kum ngế ki pá puât dêi hdroâng mơngế Việt Nam. Tơdrêng amê, mơhno hnoăng pơlê pơla dêi tơná drêng rơtế tơdjuôm ivá ƀă Khu pơkuâ khôp Phop Việt Nam tung tơdroăng tơniăn pơlê pơla, rak ngăn ăm kuăn pơlê klêi kơ’nâi pơreăng kân COVID-19.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định