Tăng ngăn hâi: 21/4/2021

VOV4.Sêdang - A kơpong Tây Nguyên, mơdĭng tơbâ hâi Pơtáu Hùng hlâ hơnăm kố xuân châ mâu tíu tơkŭm po kân krip. A Lâm Đồng, mơdĭng tơbâ châ tơkŭm po tung 2 hâi lơ 20 ƀă 21/4 (tơkéa vâ tối cho hâi lơ 9 ƀă 10 khế 3 âm lĭt) a Tíu xối tơbâ Âu Lạc – Kơpong tíu xối tơbâ ton nah xí Prenn, Đà Lạt. Ƀă inâi “Tơdjuôm xiâm kối”, mơdĭng kố ai hên tơdroăng cheăng pêi pro ki pơxúa.

 

 

Tíu xối tơbâ Âu Lạc a ngo Phượng Hoàng – Kơpong tíu xối tơbâ xí Prenn

 

Pakĭng tơdroăng ki po mơdĭng tiô khôi hmâ, khu ki tơdah, pleăng kế tơmeăm, chôu nhang a tíu xối tơbâ Đền Trung – Thượng – Hạ ƀă Tíu xối tơbâ Nôu Âu Lạc; hên tơdroăng cheăng xuân châ tơkŭm po hơniâp ro môi tiah: Tơnêi tíu ki po mơđah hơdruê xuâng tiô khôi hmâ, tơbleăng mâu tơdrá hơdruê, tơ’noăng cờ tươ̆ng, mâu tơdroăng ki xah hêi tiô khôi vâi krâ roh nah, tơbleăng pế pơchên kế kâ pái kơpong, mơdĭng tơ’noăng rơnuâ ‘măn tơmeăm a kơ-ƀeăng, tâp reăng, rơnuâ pro hơvĭng reăng pleăng pơtáu ƀă hên ki ê.

Malối, mơdĭng tơbâ hâi Pơtáu Hùng hlâ hơnăm kố ai mơđah đờn ca tài tử Peăng Hdroh dêi mâu ngê̆ nhân, ngê̆ sih lo ing mâu Tíu xiâm mơhno túa lĕm tro ngê̆ thuât kong pơlê An Giang.

 

*** Khu ngăn mơhno túa lĕm tro, tơ’noăng ivá ƀă ôm hyô ăm ‘nâi, tíu pêi cheăng tơrŭm ƀă Vi ƀan pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột ƀă mâu tíu pêi cheăng ki tơdjâk troh tơkŭm po leh xối tơbâ Pơtáu Hùng lơ 10/3 hơnăm Tân Sửu 2021 a hâi lơ 20 ƀă 21/4/2021 a tíu tơbâ ton nah dêi Đình Lạc Giao (kơxô̆ 67, troăng Phan Bội Châu, pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột).

Leh tơbâ Pơtáu Hùng hlâ hâi 10/3 âm lĭt rêm hơnăm hiăng chiâng hâi leh kân dêi tơnêi têa tâi hdroâng mơngế, cho tơdroăng ki vâ mơhnhôk  veăng pro rơdêi ki tơrŭm dêi rơpó mơ-eăm tơkâ luâ xơpá, tơkâ luâ tơdroăng rơ-iô ‘na tơplâ, ‘na kong prâi pro ôh tá tơniăn, ki xơpá; ‘Mâi mơnhông tuăn loi ăm kuăn pơlê rơtế ƀă dêi rơpó hvái ngăn tung la ngiâ, mơjiâng tơnêi têa Việt Nam rế ton rế kro mơdrŏng, lĕm ro tâ.

Hâi leh tơbâ Pơtáu Hùng cho rôh vâ mơhnhôk mâu khu râ kuăn pơlê thế kơhnâ tơ’noăng pêi cheăng, pêi pro tiô tơdroăng pơkâ cheăng, mơnhông cheăng kâ, mơhno túa lĕm tro, rêh ối pơlê pơla tiô pơkâ hneăng hôp Đảng ƀô̆ kong pơlê roh má 17.

 

 

*** Klêi kơ’nâi Khu xiâm ngăn mơhno túa lĕm tro, Tơ’noăng ivá ƀă ôm hyô ai hlá mơ-éa pơtroh ăm Vi ƀan hnê ngăn kong pơlê Quảng Nam ‘na tơdroăng ki pơkâ tíu tơdah tơmối ôm hyô kong têa ê sap ing khế 7 troh khế 9/2021. Pơla hdrối kố nah, kăn hnê ngăn Vi ƀan kong pơlê Quảng Nam hiăng kĭ hlá mơ-éa tiâ Khu xiâm ngăn mơhno túa lĕm tro, tơ’noăng ivá ƀă ôm hyô, chêh inâi ƀă Chin phuh cho kong pơlê ki apoăng dêi lâp tơnêi têa tơdah tơmối kong têa ê troh Việt Nam ôm hyô tơniăn.

Tiô pôa Lê Trí Thanh, kăn hnê ngăn Vi ƀan kong pơlê Quảng Nam, kong pơlê hiăng pơkâ túa ki nhên, ki hdrối tâ kô rah xo tơmối sap ing Hàn Quốc troh ối pơtê a Kơpong ối pơtê Hoiana, a tơring Duy Xuyên ƀă Tui Blue Nam Hội An, a tơring Núi Thành, ing tơraih tơ-ƀai Chu Lai, tiô túa mâu rôh kơneăng kong têa ê, kơneăng tơdrêng tiô rôh, hâi khế ối pơtê sap ing 5 troh 10 hâi.

Klêi séa ngăn ki păng ‘nâng, Khu xiâm ngăn ‘na ôm hyô Việt Nam mơnhên tối kong pơlê Quảng Nam cho kong pơlê ai tŭm tơdroăng vâ pêi pro châ plah mâu tơdroăng ‘na hngêi trăng, troăng klông, khăm pơlât, tê mơdró ôm hyô ƀă hên ki ê vâ tơbleăng tíu tơkŭm po.

Gương prế Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định