Tăng ngăn hâi: 30/11/2021

VOV4.Xơ Đăng - Pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ hâi lơ 29/11 tối ăm ‘nâi kong têa Sinuâ kô xing xoăng tơ’nôm 1 rơtal klŏng vaccine COVID-19 ăm mâu kong têa châu Phi vâ châ pơkâ pâk ăm 60% pơ’leăng mâ mơngế châu Phi a hơnăm 2022. Tơkêa ‘na kơxô̆ vaccine tơ’nôm châ tơbleăng tung pơla lâp plâi tơnêi thăm tô tuăn ‘na tơdroăng ki tâ tú dêi pơreăng ki nếo dêi SARS – CoV-2, châ tối cho Omicron, roh apoăng châ mơnhên a peăng hdroh châu Phi.

Tung ƀai xông tơpui mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng măng Internet troh Hneăng hôp ‘na Tơrŭm cheăng Sinuâ – châu Phi, pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ tối ăm ‘nâi môi tíu xiâm ‘na liăn ngân troh tơkăng kong dêi kong têa Sinuâ – châu Phi kô châ mơjiâng vâ pơtroh ăm mâu khu tơrŭm pơkuâ liăn ngân châu Phi kơlo pơkâ ăm mung 10 rơtal dollars.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định