Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 27/5, Ngế xiâm ngăn liăn ngân Rusi Anton Siluanov  ăm ‘nâi, Rusi hiăng ‘măn 8 rơpâu rơtal rub (tơ’mô 112 rơtal dollars Mih) vâ kơjo kum ‘na cheăng kâ klêi kơ’nâi kong têa peăng mâ hâi lu pơxâu phak  tơdroăng tơdjâk troh mâu kêng malối a Ukraina. Tiô pôa Anton Siluanov tối, chin phuh Rusi hiăng ‘no liăn ngân vâ tŏng kum mâu khu mơdró ƀă kuăn pơlê tơkâ luâ pơloăng mơnúa  xua mâu tơdroăng pơxâu phak dêi mâu kong têa môi tuăn ƀă Mih.

Mâu tơdroăng ki Chin phuh  Rusi tung tơdroăng kơjo kum mâu khu mơdró ƀă kuăn pơlê pơtối rak vế ki pơxúa. Pôa Anton Siluanov tối tơdroăng ‘no lêng lăm plâ a Ukraina kal thế ai liăn ngân hên, la pôi tá tối kơxô̆ liăn inhên ki Rusi hiăng ‘no hrê ăm tơdroăng tơplâ mê.

Gưong tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định