Tăng ngăn hâi: 4/8/2021


 VOV4.Sêdang - Kơxo hâi lơ 3/8, pôa Bùi Thanh Sơn, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Việt Nam hiăng veăng hôp a roh hôp hôp khu Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ tung kơpong ASEAN ƀă Hàn Quốc tiô kơ tơdroăng hôp mơ’no tơdrêng tiô troăng hyôh Internet. A rôh hôp mê, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Hàn Quốc vêh mơnhên tối, ngăn nhoăm khât, tơrŭm cheăng krá tơniăn ton ƀă ASEAN, hnối tối nhên, ASEAN cho ki xiâm tung kơjo kum tung troăng hơlâ peăng Hdroh ki nếo pêi pro dêi Hàn Quốc, veăng vâ môi tuăn hnoăng cheăng dêi tíu xiâm ASEAN tung hnoăng cheăng tung kơpong ƀă tuăn hiâm dêi ASEAN ‘na Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Xông tơpui a rôh hôp mê, pôa Bùi Thanh Sơn, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ dêi tơnêi têa pin hiăng tối ‘ló khât tơdroăng tơrŭm cheăng tơdrêng ƀă ai tơƀrê vâ mơdât ƀă pơreăng COVID-19 pơla mâu hâi khế hdrối kố nah, hnoăng cheăng ki tơveăng kum dêi Hàn Quốc tung hbrâ, tơplâ, mơdât pơreăng COVID-19. Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ pơtối thế Hàn Quốc mơdêk hiâm mơno, ki rơkê ‘na khăm pơlât ƀă hnối pơtroh tŭm vaccine ăm mâu kong têa tung ASEAN; ing mê, veăng kum tơ'lêi hlâu ăm khu mơdró kâ dêi rêm pâ mơ’no cheăng vâ pêi kâ tung kơpong ƀă kal athế xúa ‘na cheăng kơmăi kŏng ngê̆ pêi cheăng hơ’lêh nếo; kơhnâ khât tung veăng kum dêi ASEAN vâ kum mâu kong têa kơdroh ki kơtăn hơngế pơla kơtiê ƀă kro mơdrŏng, thăm mơdêk tơdeâng tơ’mô pơla mâu kong têa tung ASEAN.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định