Tăng ngăn hâi: 23/10/2021

VOV4.Sêdang - Kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng mâu kong têa ối tung Khu tơrŭm NATO nếo achê kố hiăng tơbleăng Túa pơkâ hbrâ mơdât dêi Khu tơrŭm châu Âu, vâ mơjiâng ƀă ‘mâi mơnhông mâu ivá ‘na cheăng lêng ăm mâu kong têa ki tơrŭm cheăng.

Tơpui a ngiâ khu chêh hlá tơbeăng klêi kơ’nâi hôp ki apoăng dêi mâu kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng NATO a Bruxelles, Ƀih a hâi lơ 21/10, pôa Jens Stoltenberg, kăn xiâm chêh tơm xo rơkong khu tơrŭm NATO tối, túa pơkâ nếo kô kum mơdêk tơdroăng ki mơdât krá tơniăn ton mâu tơdroăng ki ôh tá tơniăn ki phá tơ-ê dêi rơpó. Pakĭng mê, pôa Jens Stoltenberg xuân tối nhên, NATO dế ‘mâi mơnhông ƀă rak vế kơlo ki hbrâ rơnáu tơtrâ a kơpong Biển Đen.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định