Tăng ngăn hâi: 29/6/2022


VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 28/6, Khu kăn Đảng bô̆ Pơlê kong kân Hà Nội pơxiâm po hneăng hôp roh má 8, séa ngăn, ăm hnê tối mâu tơdroăng kal, tung mê ai Tơdroăng mơnhông pro hngêi ối a pơlê kong kân Hà Nội, pơla hơnăm 2021-2030; hlá mơ-éa chêh Tơdroăng pêi pro dêi Đảng bô̆ Pơlê kong kân pêi tiô pơkâ kơxô̆ 15 dêi khu xiâm kal kí ‘na troăng rơhlâ, tơdroăng cheăng pêi mơnhông mơdêk pơlê kong xiâm Hà Nội troh hơnăm 2030, hvái ngăn troh hơnăm 2025.

Tơbleăng a hâi pơxiâm hôp, ‘na tơdroăng mơdêk pro hngêi ối a pơlê kong kân Hà Nội pơla hơnăm 2021-2030, pôa Đinh Tiến Dũng, Kăn hnê ngăn Đảng ủy pơlê kong kân  ăm ‘nâi Hlá mơ-éa chêh mâu Tơdroăng hiăng châ Khu kăn Đảng Vi ƀan pơlê kong kân mơjiâng pro hên, tro tiô pơkâ. Tối tơbleăng dêi khu kăn hnê ngăn Đảng Vi ƀan pơlê kong kân ăm hlo 6 khế apoăng hơnăm, pơlê kong kân hiăng kâi mơdât pơreăng COVID - 19; mâu tơdroăng pêi cheăng, tê mơdró, ôm hyô, hngêi pơchên hmê kơchâi ôu kâ ki kân, Hngêi ăm tơmối kâ koi ối pơtê châ po nếo hiăng pơxiâm vâ mơnông mơdêk cheăng kâ.

Xo liăn ngân nâp ăm hngêi rak liăn tơnêi têa tung kong pơlê tâk lối 20% tâng vâ pơchông ƀă hơnăm nah ai 2021 ƀă châ vâ chê 57% tiô tối hdrối tung hơnăm. Tâk tâi tâng tơmeăm tung kong pơlê kong kân 6 khế apoăng tâk 7,79% luât tâ 1,29% hdrôh tâng vâ pơchông ƀă kơlo ki tâk a hơnăm 2021.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định