Tăng ngăn hâi: 29/6/2022

VOV4.Xơ Đăng - A hngêi Kuô̆k hô̆i Hungary, tung hneăng lăm pôu kong têa Hungary, Kuô̆k hô̆i Việt Nam ƀă Kuô̆k hô̆i Hungary hiăng tơkŭm po hneăng hôp tơpui tơno ‘na mơjâng luât roh má pŭn ƀă pơxá “pê klêi tơdroăng mơjiâng luât ‘na kơdroh hyôh mơ’no ing hngêi nhĕng, on tơhrik ‘mâi mơjiâng pro ƀă ‘na cheăng kâ ngiât lê̆m”. Pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i  ƀă pôa László Kövér, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i  Hungary rơtế pơkuâ tơpui tơno.

 


 

 

Pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i tơpui tơno ‘na mơjiâng luât pơla Kuô̆k hô̆i Việt Nam ƀă Hungary

Tung pơla tơpui tơno, mâu kăn Kuô̆k hô̆i, mâu ngế rơkê dêi péa tơnêi têa hiăng tơpui tơno ‘na mâu tơdroăng pơkâ, mâu pơloăng mơnúa kal tơleăng mơnhên klêi tung tơdroăng mơjiâng luât ‘na mơ’no hyôh ‘mêi ing hngêi nhĕng ƀă on tơhrik ‘mâi mơjiâng pro, luât pơkâ ‘na mơnhông krá tơniăn, hyôh kong prâi ƀă tơdroăng mơjiâng luât ‘na cheăng kâ ngiât lĕm.

Tơbleăng a hneăng hôp tơpui tơno, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i  tối, Việt Nam kô pơtối pêi pro rĕng, rơdêi ƀă tŭm tơdroăng, tơmâng khât troh pơ’lêh on tơhrik ngiât lĕm, on tơhrik ‘mâi mơjiâng pro ƀă mơjiâng tơmeăm khoăng hngêi trăng tơtro ƀă hyôh kong prâi; ngăn mê cho rôh ki vâ mơnhông mơdêk túa cheăng tiô troăng rơhlâ ngiât lĕm, đi đo pơ’lêh, carbon iâ ƀă krá tơniăn.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định