Tăng ngăn hâi: 30/11/2021

VOV4.Xơ Đăng - Kơxê lơ 29/11, tiô chôu kong têa ê, klăng roh lăm pôu pêi cheăng a kong têa Swiss, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pin hiăng tơdah pôa Oscar Enrique Paris, Ngế xiâm pơkuâ kong têa Chile xuân ai mâ kong têa Swiss. Tung pơla pơreăng COVID-19 xông tâ tú lâp plâi tơnêi nôkố, tơdroăng péa tơnêi têa ai tơrŭm lĕm tro cho xiâm kối ki kal vâ thăm mơnhông tơrŭm cheăng tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng.

 

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa

 

Rơkâu Chile mơdât rơkê pơreăng, kơxô̆ mơngế pâk vaccine hên, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế Chile tŏng kum vaccine ăm Việt Nam. Tối môi tuăn ƀă pôa Nguyễn Xuân Phúc ‘na tơdroăng thăm tơrŭm cheăng tung hbrâ mơdât pơreăng, Ngế xiâm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât kong têa Chile tối ăm ‘nâi,  Chile hbrâ tơrŭm ƀă kum ăm vaccine ăm Việt Nam. Rơtế amê cho thăm tơrŭm cheăng péa tơnêi têa tung kơvâ khăm pơlât.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định