Tăng ngăn hâi: 24/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 23/5, a Rôh hôp pơxiâm po hneăng hôp má 3, Kuô̆k hô̆i hneăng má 15, châ tơdroăng pơkâ thế dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh, pôa Lê Văn Thành, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh pơtroh hlá mơ-éa tối tơbleăng mơnhên tối, ‘mot tơ’nôm klêi kơ’nâi pêi pro túa pơkâ mơnhông mơdêk cheăng ka rêh ối pơlê pơla ƀă liăn ngân tơnêi têa hơnăm 2021; tơdroăng pêi pro túa pơkâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla ƀă liăn ngân tơnêi têa mâu khế apoăng hơnăm 2022.

Tung hnoăng cheăng la ngiâ, Chin phuh tơkŭm tung 12 tơdroăng ki kal, tung mê tơtrŏng tơkŭm séa ngăn hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 ƀă ‘mâi mơnhông rĕng, mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla krá tơniăn ton. Rĕng tơbleăng mâu Tơdroăng pơkâ dêi Hneăng hôp Tơnêi têa 5 hneăng 13, malối cho tơdroăng tơnêi tơníu, cheăng kâ khu pú hên, khu pêi cheăng tơrŭm, pêi chiâk deăng, kuăn pơlê pêi chiâk deăng ƀă thôn pơlê; rĕng pêi klêi, pơtroh ăm Kuô̆k hô̆i séa ngăn ‘mâi rơnêu Luât tơnêi tíu hơnăm 2013.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định