Tăng ngăn hâi: 21/4/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 16/4, tơkéa vâ tối lơ 8/3 âm lĭt, tung tơdroăng po leh mơdĭng xối tơbâ Pơtáu Hùng hơnăm 2021, a tíu tơbâ ton nah dêi tơnêi têa cho tiú tơbâ Pơtáu Hùng a kong pơlê Phú Thọ hiăng pơxiâm po leh tơ’noăng kơxuô kơƀăn, pế kơƀăn tơxông roh má 8. Hneăng tơ’noăng tơ’mot hên ngế veăng ai 13 khu tơ’noăng ƀă vâ chê 100 ngế ki rơkê  pro kơƀăn ai veăng ngăn dêi mâu tơmối ki lăm ôm hyô.

Klêi kơ’nâi tôu hơkâ pơxiâm po leh, mâu ki tơ’noăng pơxiâm tơ’noăng ngăn kơpeăng kŏng ngế ki rơkê má môi. Mâu khu tơ’noăng kơxuô 10 to kơƀăn tơxông tung pơla 10 phut. Tung pơla ki ton gá 45 phut, rêm khu thế pế chên, ƀă pêi hrêi 5 kg tơxông pro chiâng 10 to kơƀăn  tơxông. Hneăng tơ’noăng kơxuô, pế kơƀăn tơxông cho tơdroăng pêi pro mơhno ki lĕm tro ton nah dêi hdroâng mơngế, mơhno tơdroăng ki lĕm ‘’Niân tiah hâi kố xua hnoăng dêi vâi krâ jâ pôa nah”.

 

 

Khu tơ’noăng kơxuô kơƀăn pế kơƀăn tơxông roh má 8

 

Kố xuân cho rôh vâ mâu ngê ki rơkê kơxuô kơ-ƀăn, mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê kố ƀă kong pơlê ki ê hriâm ƀối ing dêi rơpó tơdroăng pơtối rak vế khôi túa, vêa vong ton nah dêi hdroâng mơngế Xuăn. Khu ki châ ối má môi kơxuô, lŭm pế kơƀăn tơxông ƀă khu ối má péa pế kơƀăn tơxông vâ têk pleăng ăm Pơtáu Hùng drêng troh leh xối tơbâ Pơtáu Hùng hơnăm 2022.  

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định