Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Khu chêh hlá tơbeăng Kyodonews chêh xo rơkong tơpui dêi chin phuh Nhuk a hâi lơ 23/7 ăm ‘nâi, chin phuh Nhuk dế ai pơkâ tơdroăng pâ thế khu xiâm mơjiâng pơkeăng Pfizer Inc thăm mơdêk tơdroăng xing xoăng pơkeăng vaccine COVID-19 ăm kong têa kố klêi kơ’nâi rơnó khía rơxăm, xua kong têa kố dế tô tuăn ôh tá bê vaccine. Tiah mê, pôa Yoshihide Suga tối hdrối, kô trâm mâ tơdrêng a Tokyo ƀă pôa Albert Bourla, Kăn xiâm pơkuâ ngăn Grup Pfizer, kô châ trâm tung măng tĭng ki kố, vâ tơngah Grup pro pơkeăng Pfizer rĕng xing xoăng ăm Nhuk 20 rơtuh klŏng vaccine hbrâ mơdât pơreăng COVID-19.

Tiô mâu tơdroăng ki hiăng kĭ tơkêa ƀă Pfizer, Nhuk kô châ xo 100 rơtuh klŏng vaccine a khế 6, ƀă tiô tối hdrối kô châ xo tơ’nôm 70 rơtuh klŏng tung pơla sap ing khế 7 troh khế 9, ƀă 20 rơtuh klŏng ki ê a khế 10 kơ’nâi ah.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định