Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 27/5, Nhuk tơbleăng kô pơtối kum dâng 30 tâ̆n kế tơmeăm ăm Ukraina. Kế tơmeăm tŏng kum kố kô châ pơtroh a Ba Lan. Tung 30 tâ̆n kế tơmeăm mê ai 25 kế tơmeăm xúa, ai troh lối tơdế cho kế tơmeăm tŏng kum tơdrêng môi tiah môk rak ko, ếo xâp rak vế châ chăn, kơmăi mơ’no on tơhrik, pơkhom, phôn râng kŏng vệ tinh ƀă hên ki ê. Hdrối mê, Khu xiâm hbrâ mơdât xía vâ kong têa Nhuk hiăng tŏng kum ăm Ukraina ếo xâp ki mơdât ‘mrâm pháu, camera.

Pakĭng mê, Nhuk ối kum kơxô̆ liăn mung dâng 300 rơtuh dollars Mih vâ kum ăm tơdroăng cheăng Ukraina. Nhuk kô mơdêk tơdroăng ki tơdah xo ƀă kum kế tơmeăm ăm mâu ngế hliăng tiâ ki mot a kong têa Nhuk.

Katarina Nga tơplôu bă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định