Tăng ngăn hâi: 23/10/2021

VOV4.Sêdang - Chin phuh Nhuk tung hâi lơ 22/10 hiăng tối tơbleăng “tơdroăng pơkâ mơjiâng on tơhrik ki nếo”. Tung mê, ki xiâm dêi tơdroăng cheăng cho pêi péa hdroh ‘na mơjiâng on tơhrik ki vêh mơjiâng tung plâ 10 hơnăm la ngiâ vâ khoh châ pro tơdâng ki lĕm dêi hyôh carbon a hơnăm 2050 ah. Tiah mê, Nhuk hiăng pơkâ nhên, on tơhrrik ki vêh mơjiâng pro kô châ sap ing 36 troh 38% tung tâi tâng on tơhrik dêi hơnăm 2030, hên luâ tâ 2 hdroh tâng vâ ngăn ƀă kơlo 18% hiăng châ chêh tối tung hơnăm 2019.

Pakĭng mê, kơxô̆ on tơhrrik ki mơjiâng pro ing hngêi kơmăi on tơhrik kơtâu ƀă têa châu kô kơdroh vâ chê tơdế, sap ing 75,7% chu ối  41%. Nhuk xuân hiăng tối tơbleăng tơdroăng pơkâ dêi chin phuh vâ hbrâ mơdât tơdroăng ki lâp plâi tơnêi rế hiá rế tô, tung mê, ai pơkâ mâu troăng hơlâ ki vâ pêi pro kơdroh 46% kơxô̆ hyôh ki lo ing hngêi nhĕng a hơnăm 2030, tơkâ luâ hơngế ƀă kơlo 26% ki pơcháu a hơnăm 2013 nah.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định