Tăng ngăn hâi: 25/9/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Vương Nghị, Kăn cheăng tung Chin phuh, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ nếo trâm mâ mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng măng Internet ƀă pôa Maldives Abdulla Shahid, Kăn xiâm hnê ngăn Grup kring vế Khu lâp kong têa hneăng má 76, xuân cho Ngế xiâm tơpui kâ. A roh trâm mâ tơpui tơno, pôa Vương Nghị tối ăm ‘nâi, kong têa Sinuâ đi đo rak ƀă pêi pro tiô troăng chuh nghiah hên hơlâ, pêi tiô pơkâ ƀă Luât Khu lâp kong têa, tung mê, Khu lâp kong têa rak hnoăng tíu xiâm, pơtối rak tơniăn lâp plâi tơnêi tiô luât lâp plâi tơnêi.

Tơdroăng mơnhông mơdêk dêi kong têa Sinuâ kô kum mơjiâng hơniâp lĕm lâp plâi tơnêi ƀă tơdroăng mơnhông mơdêk dêi mâu kong têa, tung mê ai mâu kong têa dế mơnhông mơdêk. Kong têa Sinuâ pói vâ Grup kring vế Khu lâp kong têa hneăng nếo kô kum hnoăng tung pêi pro thăm mơjiâng môi pơlê pơla xua tơdroăng la ngiâ tơdjuôm dêi kuăn mơngế; kum mâu kong têa dế mơnhông mơdêk, ki rơhêng vâ tối cho kong têa kŭn ƀă tơdâng tê.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định