Tăng ngăn hâi: 30/11/2021

VOV4.Xơ Đăng - Tiô rơkong krếo thế dêi pôa Hun Sen, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Kul, pôa Phankham Viphavanh, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Lếo lăm pôu pêi cheăng kong têa Kul tung 2 hâi, lơ 29 – 30/11/2021. Xông tơpui a roh hôp tơpui tơno ƀă pôa Samdech Hun Sen, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Kul a Hngêi kân Hòa Bình, pơlê kong xiâm Phnom Penh, pôa Phankham Viphavanh tối nhên, Lếo ƀă Kul ai khôi túa lĕm tro môi tiah, tơrŭm cheăng nhŏng o lĕm tro ƀă pơkâ thế péa pâ thăm tơrŭm tâ mê nếo, tơrŭm cheăng lĕm tro nhŏng o ƀă pơkâ thế péa pâ thăm tơrŭm tâ mê nếo.

Rơtế amê, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Lếo xuân pơkâ thế péa pâ kal pơtối tơpui tơno vâ kĭ môi tuăn khu tơrŭm cheăng ton xŏn, mơhnhôk Vi ƀan tơkăng kong pêi kêi đeăng mâu tơdroăng hiăng châ khu râ kăn pơkuâ xiâm péa tơnêi têa pơkâ thế ƀă thăm tơrŭm cheăng tung mâu kơvâ cheăng kâ, mơhno túa lĕm tro, hnê hriâm.

Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Kul môi tuăn mâu tơdroăng pâ thế vâ thăm tơrŭm cheăng pơla péa tơnêi têa dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Lếo.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định