Tăng ngăn hâi: 25/1/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kơxê lơ 24/1, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa  hiăng chôu nhang, pleăng hơvĭng reăng a Hngêi leh tơbâ Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa apoăng, chôu nhang pleăng hơvĭng reăng a tíu  meăn ngế tơplâ khên tơnôu kuăn ngo Lê Lợi a pơlê kong kơdrâm Thanh Hóa; Drêng lăm pôu ngăn, pêi cheăng, rơkâu Têt ăm mâu kăn ƀô̆, mâu lêng kŏng an kong pơlê Thanh Hóa, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên: Tơdroăng rêh ối, pêi cheăng a hơnăm 2022 ối hên tơdroăng xơpá, tơvâ tơvân, mê pin pôi tá tơngôu, đi đo hbrâ rơnáu, hbrâ tơmeăm, hnê pơkuâ, hnê mơhno, tơkŭm tro tâ hơnăm nah.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, tơdroăng cheăng pêi ahdrối cho thế kơhnâ mơ-eăm hbrâ mơdât pơreăng, tung mê, thế tơkŭm hnê mơhno tơdroăng pâk vaccine, khu kŏng an rơtế ƀă mâu ngế ki ê thế “lăm prôk tơrêm hơlâ troăng, pôu tơrêm hngêi, tăng êng ngăn rêm ngế’’ vâ pâk vaccine ăm kuăn pơlê.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế kŏng an kong pơlê Thanh Hóa pơtối ‘nâi nhên tơdroăng, pơtối tí tăng ‘nâi plĕng mâu tơdroăng ăm râ kăn pơlê kong kơdrâm pơkuâ hnê mơhno, pêi tro tơdroăng rak ngăn tơnêi têa ‘na kring vế tơniăn, hnê tơkŭm pêi, ƀă pơtối rak vế pêi pro hnoăng cheăng xiâm tơplâ, kring vế tơniăn pơlê pơla, cheăm bêng tơnêi têa.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định