Tăng ngăn hâi: 30/11/2021

VOV4.Xơ Đăng - Ƀơrô cheăng Chin phuh nếo ai hlá mơéa pơtâng tối rơkong pơkâ thế dêi pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘na tơdroăng ki séa ngăn hbrâ mơdât túa pơreăng ki nếo Omicron dêi SARS-CoV-2 dế tâ tú rĕng a hên kong têa tung lâp plâi tơnêi.

Vâ rơnáu séa ngăn tung hbrâ mơdât pơreăng, pôa Phạm Minh Chính pơkâ thế Khu xiâm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât hbrâ rơnáu séa ngăn tơdroăng ki tâ tú dêi pơreăng xua túa pơreăng ki nếo Omicron pro; đi đo tơpui tơno ƀă Khu xiâm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât lâp plâi tơnêi vâ tối tơbleăng tơdroăng kal, rĕng teăm tơdrêng, tơdrăng ‘na túa pơreăng kố, tung tơdroăng ki pơkâ mơ’no mâu túa pơkâ, troăng hơlâ hbrâ mơdât rĕng teăm tơdrêng, tơtro, tơƀrê ƀă tơdroăng ki tâ tú dêi pơreăng.

Khu xiâm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât, Khu xiâm tơpui kâ, Khu xiâm ngăn troăng prôk, Khu xiâm ngăn Kŏng an, Khu xiâm ngăn mố đô̆i gâk tơkăng kong ƀă mâu Khu xiâm, kơvâ cheăng ki ai tơdjâk troh tiô kơvâ cheăng, hnoăng cheăng châ pơcháu pơkâ thế mâu tíu pêi cheăng mơdêk séa ngăn hbrâ mơdât kuăn pơlê ki troh ƀă lăm ngi mâu kong têa hiăng châ ‘nâ tâ pơreăng túa ki nếo Omicron mot tung Việt Nam vâ hbrâ mơdât ki tâ tú dêi túa pơreăng kố tung tơnêi têa pin.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định