Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Mơnhên tối hnoăng cheăng ki kal dêi vâi kơdrâi tung roh mơjiâng thôn pơlê nếo, măng t^ng hdrối, Khu tơru\m vâi kơdrâi Việt Nam hiăng rơtế [ă Khu xiâm ngăn ’na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê tơku\m po hneăng tơno tơnêng ‘’Vâi kơdrâi [ă hnoăng cheăng môi cheăm môi tơmeăm, dó inâi OCOP. Xuân drêng kố, Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi Việt Nam hiăng tơku\m po leh diâp pri ăm hneăng tơ’noăng vâi kơdrâi pơxiâm mơjiâng cheăng pêi hơnăm 2020.

 

Pơla hdrối kố nah, Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi Việt Nam hiăng hlê ple\ng nhên hnoăng cheăng, pôu râng dêi tơdroăng cheăng tơná drêng veăng pêi tung tơdroăng OCOP tiô kơ tơdroăng ki xiâm tung veăng mơhnhôk, hnê pơtâng tối ‘na tơdroăng kal pêi pro kố, xuân cho khu ki veăng mơjiâng, mơnhông chiâng kế tơmeăm OCOP, xuân cho khu ki xiâm ki kal pơkuâ rah xo kế tơmeăm xúa tung rơpo\ng hngêi. Kơnôm ing Tơdroăng tơkêa pêi veăng kum vâi kơdrâi pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, Khu kố hiăng veăng kum nâ o khên pơxiâm mơjiâng cheăng pêi OCOP vâ hluăn kơtiê, mơjiâng 6.000 khu pêi cheăng tơru\m, tơdjêp cheăng pêi, 500 khu pêi cheăng tơku\m.

Rêm hơnăm Khu kố hiăng veăng kum hnê cheăng pêi ăm 6.000 ngế vâi kơdrâi mơdêk dêi hnoăng pơkuâ cheăng, klêi mê, tơru\m vâ châ tê dêi kế tơmeăm, veăng kum liăn ngân vâ kơjo mơnhông pêi cheăng kâ tâk lối 22 rơpâu rơtal liăn. Hên khu pêi cheăng tơru\m hiăng mơjiâng kế tơmeăm ki tơtro, tơxâng, dó inâi OCOP 3 troh 4 hơlo\ng ki xiâm. Jâ Võ Ái Hòa, Kăn pho\ hnê ngăn Khu pơkuâ ngăn vâi kơdrâi kong pơlê Bến Tre tối ăm ‘nâi:

‘’Ngin ai veăng kum ăm vâi kơdrâi, khu mơdró cho vâi kơdrâi chêh tối inâi kế tơmeăm, veăng cheăng tung tơdroăng OCOP. Pak^ng mê, [ă mâu tơdroăng cheăng pêi adrêng, pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, Khu ngăn vâi kơdrâi xuân tơku\m pêi hên tơdroăng cheăng, tung mê, ngin xuân hiăng tơru\m [ă mâu kơvâ ki ai tơdjâk tơku\m po lâm hnê mơhno tối, xuân hiăng châ mơnhên kế tơmeăm OCOP’’.

Vâi kơdrâi Dak Lak kơhnâ khât tung mơjiâng thôn pơlê nếo

 

A roh tơpui tơno, mâu vâi pơkuâ ai tối tiah kố, mâu kế tơmeăm ki hên châ mơjiâng pro la tá hâi teăm châ ‘mâi mơjiâng chiâng tơmeăm ki dâi le\m, tá hâi teăm xúa hên khoa hok kơmăi kơmok tung pêi mơjiâng [ă hên mâu tơdroăng ki ê. Ki rơhêng vâ tối, tá hâi teăm pêi klêi hnoăng cheăng dêi vâi kơdrâi [ă rêm râ [ă tơdroăng OCOP. Xua ti mê, la ngiâ kố ah, Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi Việt Nam rêm râ pơtối tơru\m cheăng [ă khu kăn pơkuâ ngăn kong pơlê mơ’no mâu troăng hơlâ ki veăng kum mơngế pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, mơjiâng kế tơmeăm OCOP, re\ng mơjiâng klêi tơdroăng chêh tối inâi cheăng, hnoăng pơkuâ ngăn. Jâ Đỗ Thị Thu Thảo, Kăn hnê ngăn Khu tơru\m vâi kơdrâi Việt Nam tối ăm ‘nâi:

‘’Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi pơtối tơru\m cheăng krá tơniăn tâ [ă mâu khu râ kơvâ cheăng dêi Khu xiâm pơkuâ ngăn Đảng tơnêi têa [ă mâu kong pơlê vâ to\ng veăng ăm khâu tơru\m ngăn vâi kơdrâi dêi rêm râ, môi tiah kong pơlê, pơlê kong kân, tơring, cheăm châ mơdêk dêi hnoăng cheăng xiâm veăng mơnhông tơdroăng  OCOP. Pơtối mơdêk tơdroăng ki rơkê ple\ng dêi rêm pơlê cheăm, malối tơdroăng ki mơdêk tơru\m ing pêi chiâk deăng troh a tê mơ’no kế tơmeăm, mơnhông mâu túa cheăng ki rak vế kơnía dêi tơmeăm OCOP’’.

Nâ Mai Thị Dược a Lâm Đồng tối tơno ‘na pơxiâm mơjiâng cheăng pêi ki hiăng chiâng tung mơjiâng thôn pơlê nếo

 

Tiô tơdroăng séa ngăn dêi Khu xiâm ngăn ‘na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê, rak vế, pêi pro tơdroăng OCOP a mâu kong pơlê ăm hlo tơdroăng ki veăng kơhnâ [ă pêi châ tơ-[rê dêi kơdrâm kơdre\ng vâi nâ o, vâi kơdrâi tung mơjiâng mâu tơmeăm OCOP, veăng kum pơtối mơdêk ki tơ’lêi hlâu, ki ai khât, mơhno tối, tơbleăng mơđah tung mơnhông mơjiâng mâu tơmeăm ki ai pơxúa ăm kong pơlê, tơring, cheăm. Khu xiâm ngăn ‘na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê tơkêa kô đi đo prôk tiô troăng rơtế [ă Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi Việt Nam tung hnoăng veăng kum, thăm mơdêk ivá cheăng [ă roh ki tơ’lêi hlâu veăng pêi dêi vâi kơdrâi a thôn pơlê tung tơdroăng OCOP tối krê, klêi mê, tơdroăng pêi cheăng kâ thôn pơlê tối tơdjuôm, veăng kum mơjiâng thôn pơlê nếo Việt Nam krá tơniăn.

Vâ pơ-ô tơdroăng cheăng dêi vâi kơdrâi tung hnoăng cheăng mơjiâng thôn pơlê nếo [ă pơxiâm mơjiâng cheăng pêi, măng t^ng hdrối, Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi Việt Nam hiăng tơku\m Leh diâp pro roh tơ’noăng vâi kơdrâi pơxiâm mơjiâng cheăng pêi hơnăm 2020. Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi hiăng diâp pri ăm 68 tơdroăng tơkêa pêi ki rơkê má môi, tơtro, mê cho 23 tơdroăng tơkêa bro dêi vâi kơdrâi chó chêng tơvê ko\ng [ă 10 tơdroăng bro pêi dêi vâi kơdrâi sinh viên tâi tâng kơxo# liăn châ lối 8 rơtal liăn, rơtế [ă hên kế tơmeăm ki kơnía ê nếo. Mâu tơdroăng tơkêa bro pơrá mơhno tối tơdroăng ki hâk git, pói vâ, hiâm mơno ki vâ hơ’leh ki rơkê ple\ng tung mơnhông tê mơdró kâ, ki rơhêng vâ tối mâu tơdroăng tơkêa bro pơxiâm mơjiâng cheăng pêi dêi vâi kơdrâi hdroâng kuăn ngo, mơngế ki chó chêng tơvê ko\ng.

Xông tơpui a hâi leh diâp pri, pôa Vũ Đức Đam, Ngế peo xiâm pho\ hnê ngăn mơnhên tối, hâk kơde\n mâu tơdroăng ki tơtro dêi Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi Việt Nam ki hiăng châ chiâng pêi pro tung hnoăng cheăng veăng kum, rơtế pêi pro, rak ngăn ăm khu ngăn vâi kơdrâi, ki rơhêng vâ tối mâu vâi kơdrâi ki ai tơdroăng rêh ối xahpá. Khu tơru\m ngăn vâi kơdrâi Việt Nam hiăng ai pêi mâu hnoăng cheăng veăng kum, hnê mơhno ăm mâu vâi nâ o khên tơnôu pơxiâm mơjiâng cheăng pêi.

Tung mê, Hneăng tơ’noăng ‘’Vâi kơdrâi pơxiâm mơjiâng cheăng pêi hơnăm 2020’’ hiăng hnê mơhno, pro pơhâk ti xê kum ăm to vâi nâ o ki dah ai xêh kế tơmeăm mê tá vâi nâ o ối a pơlê cheăm kơpong hơngế hơngo [ă vâi nâ o chó chêng tơvê ko\ng tơkâ luâ xahpá, pro kro mơdro\ng tơxâng [ă hnoăng cheăng tơná. Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn pói tơngah kô ai tơ’nôm hên khu mơdró kâ, vâi kơdrâi mơdró kâ pơxiâm mơjiâng cheăng pêi ki nếo, pêi pro kro mơdro\ng ki tơxâng ăm dêi tơná, veăng kum ăm tơdroăng mơnhông tơnêi têa.

 

VOV

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định