Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Xông tơpui a roh hôp ƀă khu kăn xiâm ngăn ‘na hngêi rak liăn lâp plâi tơnêi ƀă mâu hngêi rak liăn kum mơnhông cheăng kâ, jâ Janet Yellen, Ngế xiâm râk liăn kong têa Mih vêh mơnhên, kal athế mơhnhôk rêm khu râ, mơngế krê veăng tơlo liăn ngân vâ kum ăm tơdroăng cheăng hbrâ mơdât hyôh kong prâi hơ’lêh. Hneăng hôp mê hiăng tơno ‘na túa vâ pêi pro ki mơhnhôk rơkê tơro má môi ‘na mơngế krê tung hnoăng veăng tơlo liăn ngân ăm tơdroăng veăng kum hbrâ mơdât kong prâi hơ’lêh, klêi mê, hnối mơnhên tối ivá mơ-eăm ƀă ki ai păng ‘nâng dêi mâu hngêi rak liăn cho vâ khŏm pêi pro klêi mâu hnoăng cheăng ki mê.

Tung mê, jâ Janet Yellen xuân mơhnhôk mâu hngêi rak liăn thăm mơdêk kum ăm tơdroăng cheăng tơplâ mơdât ƀă hyôh kong prâi hơ’lêh, hnối kring vế hyôh ki krúa lĕm. Tiô pơkâ, a khế 10 la ngiâ, khu kố pơtối hôp nếo vâ tơno tơnêng i nhên mâu hnoăng cheăng pêi, pakĭng mâu hneăng hôp păng ‘nâng tiah hmâ dêi Hngêi rak liăn lâp plâi tơnêi ƀă Khu xiâm râng liăn ngân dêi lâp plâi tơnêi.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định