Tăng ngăn hâi: 25/9/2021

VOV4.Sêdang - Mih vâ veăng tơpui ƀă Triều tiên tung mâu tơdroăng hriĕn plĕng ki nếo ‘na mơjiâng tuăn loi, tá tơdroăng tŏng kum. Kố cho tơdroăng ki pôa Mark Lambert, Ngế xiâm phŏ tơpui kâ Mih ki pơkuâ ‘na tơdroăng Triều Tiên ƀă Nhuk tơbleăng a hneăng hôp tơpui tơno xua Mih tơkŭm po. Pôa Mark Lambert, tơbâ nếo Mih kô prôk troh rêm tíu’’ vâ tơpui tơno ƀă Triều Tiên la ôh tá pơklât ki klâi ôh, hbrâ vâ tí tăng ‘nâi plĕng tơdroăng ki nếo mơjiâng tuăn loi ai pơxúa ƀă Triều Tiên.

Pakĭng mê, tơhrâ veăng kum kong têa Triều Tiên mơhé lơ tơ-ƀrê lơ ôh dêi tơdroăng tơpui ‘na pơtê pro trếo tik nik. La pôa Mark Lambert ăm ‘nâi tơ’nôm, Triều Tiên vâ châ mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi môi tuăn ƀă ai tơdroăng rêh ối cheăng kâ châ tơ-ƀrê tung la ngiâ, thế tơpui tơno ƀă Mih, pơtê hmôu ti tăng tơpui hdrối vâ châ tơpui rơhéa mâu tơdroăng.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định