Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sêdang – Khu xiâm ngăn tê mơdró ăm ‘nâi, mâu kong pơlê kơpong Tây Nguyên tro tơdjâk khía mơhot kân roh má 9 plong mot hiăng mơdêk tơdroăng rôe ‘măn kơd^ng kế kâ, vâ ai kế kâ tơmeăm tê môi tiah phái, xup kơxo\ng khăng, lương khô, têa ôu, têa châu têa kơxăng.

Pak^ng mê, Khu rak ngăn tê mơdró mâu kong pơlê dế mơdêk séa ngăn tơdroăng tê mơdró vâ tơniăn ‘na tơdroăng têa. Yă tê tơmeăm tung kong pơlê xuân tơniăn. Mê cho, kong pơlê Kon Tum: tơmeăm rôe ‘măn kơd^ng tung kong pơlê nôkố ai: 35 rơpâu 906 kơthung xup kơxo\ng khăng; 96 ta#n phái tu\m túa; 4 rơpâu 500 kơthung têa tung kung kếo; 98 ta#n tơmeăm kế kâ ki ê.

Kong pơlê Gia Lai ối rôe ‘măn kơd^ng nôkố ai 800 kơthung xup kơxo\ng khăng; 15 ta#n lương khô; 96 ta#n phái tu\m túa; 27 ta#n mâu tơmeăm kâ ki ê. Mâu kong pơlê Dak Lak, Dak Nông, Lâm Đồng xuân ai tơniăn tơmeăm vâ tê.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định