Tăng ngăn hâi: 4/8/2021


VOV4.Sêdang - Kơ koan ngăn ‘na lêng gak tơkăng kong dêi kong têa Litva hiăng pơkâ thế kâng kơnâng meăm xŏn ngi ‘ngêi 4 met drô troăng tơkăng kong ƀă kong têa Belarus vâ mơdât mơngế lo ing Belarus mot rêh ối tung kong têa Litva. Tiô tôí hdrối, kơnâng meăm kố xŏn ai 500km, tâi tâng kơxô̆ liăn ki vâ mơjiâng kô tâi lối  150 rơtuh euro. Tơdroăng pơkâ kố xuân châ jâ Ylva Johansson, Ngế kăn cheăng pơkuâ ngăn ‘na mâu kăn kong pơlê, pơlê kong kân tung lâp tơnêi têa vâ môi tuăn, ƀă ăm ‘nâi, kố cho tơdroăng cheăng kal athế pêi pro tung pơla kố. Tơdroăng kâng kơnâng meăm drô troăng tơkăng kong ƀă Belarus kô ai pơkrâ tá khu camera seá ngăn, cho mâu kơmăi chal nếo, tâi tâng kô tâi troh 500 rơtuh euro.

Dế nôkố, kơ koan ngăn ‘na lêng gak tơkăng kong dêi Litva hiăng kum môi iâ kơxô̆ liăn ăm mâu ngế kong ê vâ ăm vâi prếo vêh dêi ngi kong têa tơná. Tung hơnăm kố, vâ chê 4 rơpâu ngế kuăn pơlê lo ing Belarus mot rêh ối tung tơnêi têa Litva. Pơla mê, kong têa Litva hiăng săm tối chin phuh Belarus dế mơhnŏng ăm dêi kuăn pơlê mot rêh ối a kong têa Litva ƀă mâu kong têa ki ê tung Khu tơrŭm châu Âu.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định