Tăng ngăn hâi: 10/8/2022

 

 

 

VOV4.Xơ Đăng -  Hâi lơ 9/8, Khu ngăn troăng prôk ƀă rơxế kơtâu Lâm Đồng ăm ‘nâi tíu pêi cheăng kố dế pơkâ mơdêk tơdroăng ki rơnêu, ‘mêng vâ chê 5 km văng Mimosa ƀă troăng ki u ối hiăng tơ’nhiê ó klêi kơ’nâi khế hơnăm tơkôm liăn xoăng vâ ‘mêng. Văng Mimosa, troăng ki hơlâ xiâm lo, mot tung pơlê kong kơdrâm Đà Lạt (Lâm Đồng) xŏn vâ chê 11 km. Kố cho troăng ki ăm ăm rơxế ki kân, hngăm lối 1,5 tâ̆n prôk vâ kơdroh ki hâ ho a văng Preen. Laga, xua rơxế ki prôk lăm hên mê văng Mimosa hiăng rĕng tơ’nhiê ó.

Vâ chê 5 km troăng văng hiăng tơ’nhiê ó

 

Khế 6/2021, Khu xiâm ngăn troăng prôk ƀă rơxế kơtâu hiăng xing xoăng liăn vâ Khu ngăn troăng prôk ƀă rơxế kơtâu Lâm Đồng pro ngế ki ‘no liăn, pro rak vế, rơnêu. Xua kơxô̆ liăn châ hbru bu 34,5 rơtal liăn sap ing khu râng liăn rak vế, ‘mâi rơnêu troăng prôk, tơdroăng ki rak vế bu pêi pro châ dâng 6 km, vâ chê 5km ki u ối ôh tá châ ‘mâi rơnêu mê rế hía rế tơ’nhiê ó. Nôkố kơxô̆ liăn ‘mâi rơnêu vâ chê 5 km troăng ki u ối dêi văng Mimosa hiăng châ Khu xiâm ngăn troăng prôk ƀă rơxế kơtâu xoăng liăn, kong pơlê Lâm Đồng kô rĕng pro ƀă tiô tối hdrối kô klêi a khế 11 la ngiâ.

 Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định