Tăng ngăn hâi: 21/9/2020

 

 

 

 

 

 

Hneăng hôp Ho#i đong AIPA 41 hiăng klêi 6 rôh hôp, tơpui tơdrăng, ai pơxúa ‘na mâu tơdroăng tơchoâm dêi ASEAN [ă AIPA. Hneăng hôp Ho#i đong AIPA 41 hiăng klêi tơniăn mâu tơdroăng hiăng tơbleăng tung hneăng hôp. Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i, hneăng hôp Ho#i đong AIPA roh má 41 cho roh ki kal pơtối vâ AIPA pơtối nhoăm pêi pro, ki xiâm dêi tơdroăng pêi pro ki le\m dêi tơná, mê cho mơnhông tơru\m môi tuăn, hlê ple\ng, tơru\m cheăng krá pơla mâu kăn Kuo#k ho#i mâu kong têa tung ASEAN hlối rơtế [ă Chin phuh mâu kong têa ASEAN tung mơjiâng mâu kong têa xua vâ hơniâp le\m, rak tơniăn [ă pơxúa dêi rêm ngế kuăn pơlê.

Hneăng hôp Ho#i đong hlê tiah kố, tơdroăng cheăng kal kí, rak pro tơniăn tung lâp plâi tơnêi [ă kơpong ai mâu tơdroăng ki pá, re\ng. Mâu kong têa xuân thế trâm [ă mâu tơdroăng hmâ hlo, pa kong tơdroăng  kring vế tơniăn tiah hmâ, tơdrêng [ă pơreăng Covid-19 cho mâu tơdroăng pơloăng mơnúa tung mơnhông mơdêk dêi tơrêm kong têa.

‘’Thế mơnhông mơdêk tâ nếo tơdroăng môi tuăn, mơnhông tơpui kâ pơla mâu kăn Kuo#k ho#i, rak vế pêi pro tiô luât pơkâ tơchoâm dêi luât lâp plâi tơnêi, rơtế [ă dêi rơpó mơjiâng khu kong têa ASEAN rơtế [ă hlối hbrâ dêi kuăn pơlê, xúa kuăn pơlê, xo kuăn pơlê pro xiâm ối tơdế, hlối nhoăm troăng hơlâ pơkâ, tung lâp kong têa’’.

 

Khu kăn Việt Nam veăng hôp tung Vi [an tơru\m cheăng

 

‘Na hnoăng cheăng, AIPA 41 hiăng tối mơ-eăm tung tơdroăng tơru\m pêi tơtro tiô luât, luât pơkâ ‘na cheăng kâ, tê mơdró vâ ‘mâi mơnhông mâu tơdroăng cheăng kâ, ôm hyô kơ’nâi pơreăng kân Covid-19, hlối hbrâ vâ môi tuăn [ă ASEAN k^ tơhrâ tơru\m cheăng tu\m tơdroăng RCEP tung hơnăm 2020. Pak^ng mê, AIPA 41 xuân mơdêk hnoăng cheăng séa ngăn pêi pro mâu tơdroăng tơhrâ lâp plâi tơnêi, kơpong ‘na tê mơdró, ‘no liăn cheăng [ă ngăn mê cho mâu tơmeăm ki kal vâ mơnhông rôh ki tơru\m cheăng [ă lâp plâi tơnêi dêi mâu kong têa tung ASEAN [ă pơla ASEAN [ă mâu khu tơru\m cheăng.

‘Na tơdroăng mơhno túa le\m tro, rêh ối pơlê pơla, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối ăm ‘nâi: 

‘’Heăng hôp Ho#i đong AIPA 41 hiăng ăm hlo tơdroăng ki hbrâ pêi pro vâ hmâ ing mâu tơdroăng hriăn ple\ng tơdroăng kal tung rôh tơ-ru\m cheăng pơla mâu kăn Kuo#k ho#i ASEAN, mê cho: mơdêk tơru\m cheăng ‘na luât hbrâ mơdât ma tu\i; malối tơmâng khât troh tơru\m cheăng ‘na mơhno ki le\m tro, hnê hriâm xua mơnhông mơdêk krá tơniăn ton; mơdêk ki hlê ple\ng tung rêh ối pơlê pơla ‘na hnê mơhno, xua hnê mơhno cho ki xiâm vâ lo apoăng po tăng mâu ngế ki rơkê ‘’.

Ki vâ tối dêi hneăng hôp Ho#i đong AIPA 41 cho mơdêk veăng dêi mâu kăn Kuo#k ho#i hơnăm ối nếo AIPA [ă tơdroăng mơnhông khu kong têa ối tung kơpong ASEAN. Mê cho tơku\m po hneăng hôp mâu kăn Kuo#k ho#i hơnăm ối nếo AIPA tiah rêm hơnăm tung tơdroăng po hneăng hôp Ho#i đong AIPA. Xông tơpui a rôh mơgêi, pa môi hdroh nếo jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối ki tơ-[rê dêi hneăng hôp Ho#i đong AIPA 41:

‘’Tung hlá mơ-éa chêh tơbleăng cho xiâm tơdroăng ki kơnía vâ pin rơtế tơmiât ‘na môi tơdroăng hvái ngăn ki nếo ‘na tơpui kâ dêi Kuo#k ho#i kơpong ASEAN tung la ngiâ, vâ tơbâ 45 hơnăm mơjiâng AIPO/AIPA tung 2 hơnăm nếo. Kuo#k ho#i Việt Nam vâ rơtế [ă vâi pú mơjiâng tơdroăng ki hvái ngăn vâ pêi  tơdroăng ki nếo mê dêi AIPA vâ chông djâ AIPA pêi tơ-[rê tung hơnăm mơnhông mơdêk nếo, ai pơxúa, châ tơ-[rê [ă hlối rơtế tơru\m pơla ASEAN’’.

Mơgêi hneăng hôp Ho#i đong dêi mâu kăn Kuo#k ho#i mâu kong têa Đông Nam Á roh má 41, teăng mâ Kuo#k ho#i [ă kuăn pơlê Việt Nam, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i mơnê tơdroăng veăng pêi cheăng [ă hlối veăng kum dêi mâu kăn Kuo#k tung tung AIPA [ă Kuo#k ho#i Việt Nam vâ pê klêi hnoăng cheăng Hơnăm pro Kăn xiâm hnê ngăn AIPA [ă Kăn xiâm hnê ngăn Ho#i đồng AIPA 41; mơnê mâu kăn Kuo#k ho#i dêi mâu kong têa, mâu kăn [ă kuăn pơlê mâu kong têa tung kơpong ‘na mâu tơdroăng tơru\m ‘măn ăm Kuo#k ho#i, tơnêi têa [ă kuăn mơngế Việt Nam [ă tơdroăng tơru\m cheăng rế tơ-[rê [ă tơdroăng ki le\m tro dêi Việt Nam.

 

VOV 1

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định