Tăng ngăn hâi: 24/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Pơtối pêi cheăng dêi rôh hôp má 3, kơxo lơ 24/5 Kuô̆k hô̆i tơmâng: Hlá mơ-eá ƀă tơbleăng séa ngăn ‘na tơdroăng mơgêi, tối tâi tâng tơdroăng pêi pro tiô pơkâ kơxô̆ 66/2013/QH13 ƀă pơkâ tơbleăng tơdroăng tơkêa pro troăng kân Hồ Chí Minh pơla rôh pơtối; tơbleăng mơgêi ƀă tối tơbleăng pơkâ kơxô̆ 42/2017/QH14 hâi lơ 21/6/2017 ‘na mơnúa tơ chĕn ki ton hơnăm dêi mâu khu mung liăn ƀă Hlá mơ-eá pơtroh ‘na tơdroăng pro ton hâi khế xúa tâi tâng tơdroăng pơkâ dêi Pơkâ kơxô̆ 42/2017/QH14 hâi lơ 21/6/2017; Hlá mơ-éa pơtroh ‘na Tơdroăng vâ Mơjiâng luât, Luât pơkâ hơnăm 2023; ‘mâi hơ’lêh Tơdroăng mơjiâng luât, luât pơkâ hơnăm 2022.

 

 

 Rơtâ tá hneăng hôp

 

Klêi mê, Kuô̆k hô̆i tơpui tơno a hngêi hôp kân ‘na tơdroăng vâ pêi tơdroăng mơjiâng luât, luât pơkâ hơnăm 2023, ‘mâi hơ’lêh Tơdroăng mơjiâng luât, luât pơkâ hơnăm 2022.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định