Tăng ngăn hâi: 19/6/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 18/6, ai lối rơtuh ngế kuăn pơlê dêi Iran hiăng lăm tâ phĭu tung hneăng rah xo Kăn xiâm pơkuâ kong têa roh má 13 dêi kong têa kố. Hneăng tâ phĭu rah xo kăn xiâm pơkuâ kong têa Iran po tung pơla tơdroăng pêi cheăng kâ dêi kong têa kố dế trâm tung tơdroăng ôh tá tơniăn tung mâu hơnăm hiăng luâ, xua tơdjâk ing tơdroăng pơxâu phak dêi kong têa Mih pơkâ. Tơdroăng cheăng kâ dêi Iran hiăng pơtối kơdroh drêng mơnhên tối mâu kơlo ki chu kơdroh 6,8% tung hơnăm 2018-2019 ƀă kơdroh 6% hơnăm 2020.

Tơdroăng mê hiăng ối a kơlo 45%, tung pơla mê, liăn dêi kong têa kố hiăng chu kơdroh ó tâng vâ pơchông ngăn ƀă liăn dollar Mih. Pakĭng mâu tơdroăng pơxâu phak dêi Mih, Iran xuân dế trâm mâ ƀă hên mâu tơdroăng xahpá xua pơreăng COVID-19. Tung pơla trâm hên xahpá ƀă pơloăng mơnúa,  mâu kuăn pơlê Iran pói tơngah hneăng tâ phĭu rah xo Kăn xiâm pơkuâ kong têa hơnăm 2021 kô ai hên tơdroăng ki hơ’leh nếo, kum mơnhông pêi cheăng kâ ki trâm hên xahpá, xua tro lâp plâi tơnêi pơxâu phak.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định