Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 20/10, pơxiâm po Hneăng hôp má 10 Kuo#k ho#i hneăng má XIV, mơ’no tơdrêng tung um tơvi sap ing Hngêi Kuo#k ho#i troh mâu um tơvi a Khu râ kăn Kuo#k ho#i mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm ối tung tơnêi têa. Hneăng hôp kố, Kuo#k ho#i kô mơdoh chôu séa ngăn, pơkâ hên tơdroăng xiâm ki kal ki ê nếo tung Tơdroăng pêi cheăng hneăng cheăng XIV.

Hneăng hôp má 10 Kuo#k ho#i hneăng má XIV

 

Pơtối mê, Kuo#k ho#i kô mơdoh 7 hâi ăm tơdroăng mơjiâng luât châ séa ngăn, tơbleăng ăm pêi pro 7 kơxôp mơ-éa luât, 3 tơdroăng Pơkâ [a\ tơpui [a\ 4 tơdroăng tơkêa bro luât ki ê; 12 hâi pêi tơdroăng séa ngăn [a\ pơkâ mâu tơdroăng ki kal. Kuo#k ho#i kô mơdoh 2 hâi tơdế vâ séa ngăn mâu tơbleăng [a\ tơku\m kơ-êng tơdroăng pêi pro Pơkâ dêi Kuo#k ho#i ‘na séa ngăn tơdroăng [a\ kơ-êng tung hneăng cheăng XIV [a\ mâu pơkâ tung hneăng má XIII.

Pak^ng mê, Kuo#k ho#i kô tơpui tơno ‘na mâu tơdroăng tơkêa bro Mơ-éa kal tơbleăng Hneăng hôp khu râ kăn lâp tơnêi têa roh má XIII dêi Đảng.

A sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định