Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 27/5, a pơlê kong kơdrâm Kon Tum, kong pơlê Kon Tum po kơchơ tăng cheăng pêi ăm mâu ngế chó chêng tơvê kŏng. Ƀă tơdroăng pơxá “Ngin kal pó’’, Po kơchơ  tơ’mot 10 khu mơdró ki ki mơjiâng pro tơmeăm, khu mơdró kâ ƀă hnê tối ‘na cheăng pêi. A rôh po kơchơ, ai vâ chê 60 ngế ki chó chêng tơvê kŏng chêh inâi kal cheăng pêi ƀă hriâm cheăng pêi. Tung mê, ai mâu ngế chó chêng tơvê kŏng hiăng châ tăng cheăng pêi tơtro ƀă ivá tơná a tơdroăng cheăng teăn tơmeăm ƀă rái, kơlá, pơchoh hmân ếo, kŏng ngê̆ thŏng tin, pêi cheăng ƀă kơmăi kơmok, ‘na mơdró kâ.

 

 

Tơpui tơno ‘na tăng cheăng pêi ƀă hnê cheăng pêi ăm mâu ngế ki chó chêng tơvê kŏng

 

Lâp kong pơlê Kon Tum nôkố ai lối 7.300 ngế ki chó chêng tơvê kŏng, tung mê ai 1.200 ngế chó chêng tơvê kŏng ki râ. Hên ngế ki chó chêng tơvê kŏng a Kon Tum xuân rêh kơnôm to a nôu pâ, nhŏng o xiâm, rơpŏng hngêi ƀă kuăn pơlê. Po kơchơ tăng cheăng pêi “Ngin kal pó” vâ kum mâu ngế chó chêng, tơvê kŏng rơtế ƀă tơdroăng cheăng kum mâu ngế ki chó chêng tơvê kŏng tăng cheăng pêi tơtro ƀă ivá tơná ối cho rôh vâ mâu ngế ki chó chêng tơvê kŏng chôa lâng pơ’lêh tuăn tơmiât, tơ’nôm hbrâ rơnáu, khên tơnôu tăng cheăng pêi ƀă hriâm cheăng pêi vâ châ xo tơ’mot liăn ăm tơná.

Gương tơplôu bă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định