Tăng ngăn hâi: 30/11/2021

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 29/11, kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum pơxiâm tơbleăng pâk lâp lu rôh má 1 vaccine hbrâ mơdât COVID-19 ăm vâ chê 66 rơpâu ngế vâi hdrêng sap ing 12 - 17 hơnăm. Tung rôh pâk má môi dêi vaccine hbrâ mơdât COVID-19 ăm vâ chê 66 rơpâu ngế vâi o sap 12-17 hơnăm, kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum tơrŭm ƀă Khu xiâm ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê kong pơlê pâk vaccine ăm hok tro mâu hngêi trung râ má pái phôh thong, hngêi trung phôh thong hnê kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê, Hngêi trung hnê cheăng pêi ƀă hngêi trung Giáo dục thường xuyên.

 

 

Hok tro hngêi trung râ má péa, má pái phôh thong Liên Việt Kon Tum châ pâk vaccine hbrâ mơdât COVID-19

 

Riân troh kơxo lơ 29/11 hiăng ai vâ chê 8.500 ngế hok tro dêi 21/38 to hngêi trung châ pâk vaccine Pfizer trum má 1. Tiô Khu xiâm ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê kong pơlê Kon Tum, vâi hdrêng sap ing 15 - 17 hơnăm châ pâk hdrối ƀă chôa dju hơnăm pâk, tơkéa vâ tối pâk a mâu hơnăm ối iâ, tiô tơdroăng xing xoăng pâk vaccine dêi khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât. Vâ tơniăn ăm vâi o châ pâk vaccine tơniăn, tŭm, Kăn pơkuâ mâu hngêi trung hiăng hnê tối ƀă tối ăm mâu nôu pâ hok tro kĭ tơhrâ ăm dêi kuăn pâk vaccine.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định