Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Vi ƀan kong pơlê Kon Tum nếo ai mơ-éa pơtroh mâu khu pơkuâ cheăng, kơvâ cheăng ƀă Vi ƀan mâu tơring, pơlê kong kơdrâm ‘na tơdroăng thăm hbrâ, mơdât klâk têa vâi hdrêng a kong pơlê. Pơtối mê, Vi ƀan kong pơlê Kon Tum pơkâ thế Vi ƀan 10 tơring, pơlê kong kơdrâm hnê mơhno mâu cheăm, bêng, pơlê kân mơjiâng pơkâ pêi ki nhên ‘na hbrâ ví xía vâ a vâi hdrêng ƀă ki rơhêng vâ tối tơtrŏng tơdroăng hbrâ mơdât tơdroăng vâi hdrêng hlâ xua klâk têa.

 

Vâi hdrêng hum têa kroăng Đăk Bla tơ’lêi chiâng ai tơdroăng klâk têa

 

Hnê mơhno mâu khu tơrŭm cheăng, đoân theh a kong pơlê veăng pơkuâ vâi hdrêng tung pơlê ôh tá troh a hngêi trung, tung roh pơtê hriâm, tung pơla kong mêi khía mơhot têa kân lân lu. Pơtâng tối, mơhnhôk mâu rơpŏng tung tơdroăng mơjiâng toăng hngêi tơniăn ăm vâi hdrêng, đi đo tơmâng, séa ngăn vâi hdrêng.

Pêi pro séa ngăn, riân ngăn ƀă tâp kơƀâng tơbleăng, pro kơnâng tât a mâu tíu tơ’lêi môi tiah klôh têa, long têa, têa plông, tíu dế mơjiâng pro rơchôa têa, mâu kơpong rơ-iô tung kong pơlê pơkuâ.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định