Tăng ngăn hâi: 26/5/2022


VOV4.Xơ Đăng - Hbrâ mơdât pơreăng ăm vâi hdrêng tung pơla pơ’lêh rơnó, Khu xiâm ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum hiăng hnê mơhno ăm Tíu xiâm séa ngăn mơdât pơreăng ƀă mâu tíu pêi cheăng mơdêk tơdroăng hnê tối trâu tâ ‘na ki rơ-iô dêi mâu túa pơreăng ƀă vâi hdrêng. Tơdrêng amê, ing hên tơdroăng, môi tiah tơdroăng mơhnhôk tơbleăng ing loa mơ’no, ing rơxế mơ’no a loa lăm prôk ukố umê, a hlá mơ-éa chêh ăm rêm ngế, tơbleăng a áp-phích, chêh tung măng xah hô̆i... hnê kuăn pơlê hbrâ mơdât pơreăng, ví mâu túa pơreăng ăm vâi hdrêng.

 

 

Ƀok thái pơkeăng Hngêi pơkeăng kân kong pơlê Kon Tum lăm khăm ƀă hnê tối ‘na ivá

 

Troh nôkố, a Kon Tum kơxô̆ mơngế ki tâ pơreăng a vâi hdrêng kơdroh tâng vâ pơchông ƀă hơnăm hdrối, môi tiah pơreăng tơhĕn kŏng chêng rơkong kơdroh 37 ngế, lo pơtong kơdroh 53 ngế. La, tiô pơkâ 3 hơnăm môi hdroh, hơnăm 2022 châ tối tơbleăng hdrối cho hơnăm tâ tú dêi dêi pơreăng tơngê lo mơheăm a Kon Tum.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 


ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định