Tăng ngăn hâi: 19/6/2021

VOV4.Sêdang - A măng tĭng hdrối, ngin hiăng rơtế ƀă vâi krâ-nhŏng o ƀă pú hmâ tí tăng hlê plĕng ‘na căn cước kuăn pơlê ai krâ chíp. Hâi kố, pin kô tí tăng ‘nâi trâu rơdâ tâ nếo ‘na ki pơxúa dêi tơdroăng pro căn cước kuăn pơlê ai krâ chíp ƀă khu xiâm chiâng pro ăm căn cước kuăn pơlê ai krâ chíp.

         

‘Na ki kơnía tiô luât, Theh căn cước kuăn pơlê ai krâ chíp cho mơ-éa ki djâ tung châ dêi kuăn pơlê Việt Nam ai ki kơnâ mơnhên ‘na căn cước kuăn pơlê dêi mơngế châ pro ăm Theh vâ pro mâu mơ-éa tung tơnêi têa Việt Nam.

Theh căn cước kuăn pơlê châ xúa teăng ăm tơdroăng xúa mơ-éa ki chiâng lăm a kong têa ê drêng Việt Nam ƀă kong têa ê kĭ tơdroăng tơkêa bro lơ môi tuăn lâp plâi tơnêi ăm phêp kuăn pơlê tơnêi têa kĭ tơkêa xúa theh căn cước kuăn pơlê teăng ăm tơdroăng xúa mơ-éa ki chiâng vâ lăm a kong têa ê tung tơnêi têa dêi pó.

Kơ koan, khu tơrŭm cheăng, ngế krê ai hnoăng châ pơkâ kuăn pơlê mơhno dêi Theh căn cước kuăn pơlê vâ séa ngăn ‘na căn cước ƀă mâu tơdroăng ki tơdjâk. Pakĭng mê, kơ koan, khu tơrŭm cheăng, ngế krê ai hnoăng xuân kô chiâng xúa kơxô̆ krếo inâi krê tung Theh căn cước kuăn pơlê vâ séa ngăn tơdroăng dêi ngế châ pro ăm Theh tung Kơmăi tĭnh tơnêi têa ‘na kuăn pơlê rêh ối ƀă mâu tơdroăng kơvâ cheăng tiô pơkâ dêi luât.

Drêng kuăn pơlê mơhno dêi Theh căn cước kuăn pơlê tiô pơkâ dêi kơ koan, khu tơrŭm cheăng, ngế krê ai hnoăng mê kơ koan, khu tơrŭm cheăng, ngế krê ai hnoăng mê ôh tá chiâng pơkâ kuăn pơlê mơhno tơ’nôm mơ-éa ki ê mơnhên mâu tơdroăng hiăng ai a Theh căn cước kuăn pơlê. Tơnêi têa gak kring tŏng kum hnoăng, ki pơxúa tơxâng dêi mơngế châ pro ăm theh căn cước kuăn pơlê, tơniăn tơdroăng xúa tơtro luât, tơtro ƀă tơ’lêi hlâu.

Troăng 21 Luât căn cước kuăn pơlê pơkâ hơnăm pơ’lêh căn cước kuăn pơlê môi tiah kơ’nâi kố: Theh căn cước kuăn pơlê thế châ pơ’lêh drêng kuăn pơlê tŭm 25 hơnăm, tŭm 40 hơnăm ƀă 60 hơnăm. Tâng Theh căn cước kuăn pơlê châ pro ăm, pơ’lêh, vêh pro ăm tung pơla 2 hơnăm hdrối hơnăm pơkâ mê xuân ối kơnâ chiâng xúa troh hơnăm pơ’lêh theh pơtối nếo.

Mơ-éa pro, tơdroăng pro ăm căn cước kuăn pơlê krâ chíp điê̆n tưh tơ’lêi, rĕng, kơnôm tơdjêp tơdroăng kuăn pơlê rêh ối. Hâi khế mơdrếo Theh căn cước kuăn pơlê krâ chíp điê̆n tưh cho klêi kơ’nâi 7 hâi lơ 15 hâi pêi cheăng xêo sap ing hâi tơdah hô sơ, tiô ngế ki pro ăm ki nếo, pơ’lêh lơ vêh pro xua hía. Thươ̆ng tă Huỳnh Thị Thu Trang, kăn phŏ pơkuâ kơbong PC06, kŏng an pơlê kong kân Hồ Chí Minh tối ăm ‘nâi: theh căn cước kuăn pơlê nếo kố djâ hên tơdroăng ki tơ’lêi hlâu ăm kuăn pơlê, ki má lối klêi kơ’nâi hâi lơ 1/7/2021, drêng Khu xiâm pơkuâ Kŏng an tơbleăng ăm tơdroăng kuăn pơlê ăm mâu kơvâ cheăng tung pơkuâ Tơnêi têa, mê kô ôh tá kal pâ mơ-éa mơnhên drêng pêi pro mâu tơdroăng pro mơ-éa xivil ki ê.

Nôkố, ngin ai dâng 22 tơdroăng mơ-éa drêng kuăn pơlê lăm pro. Theh căn cước kuăn pơlê krâ chíp kô tơdjêp lối 30 tơdroăng hlá mơ-éa phá tơ-ê dêi pó môi tiah: theh Ƀaoh hiêm khăm pơlât, Ƀaoh hiêm pơlê pơla, mah kơxô̆ nâp liăn hnoăng mơhá krê, ƀâng vê rơxế. La ngiâ kuăn pơlê bu kal mơhno to theh căn cước kuăn pơlê drêng pêi cheăng. A theh kố kuăn pơlê kô chiâng xúa phôn râng kŏng xup mah QR code kô mơhno tơdroăng a hlá mơ-éa kiêm krâ kuăn pơlê xiâm dêi tơná’’.

Troăng 27 Luât căn cước kuăn pơlê hơnăm 2014 pơkâ khu ai hnoăng pro ăm, pơ’lêh, vêh pro theh căn cước kuăn pơlê cho Kơ koan pơkuâ căn cước kuăn pơlê dêi Khu xiâm pơkuâ kŏng an. Kŏng an kô chiâng rah xo môi tung mâu tíu kơ’nâi kố vâ pro mơ-éa pro ăm Theh căn cước kuăn pơlê drêng tŭm hơnăm châ pro ăm Theh căn cước tiô pơkâ.

-Kơ koan pơkuâ căn cước kuăn pơlê dêi Khu xiâm pơkuâ Kŏng an;

-Kơ koan pơkuâ căn cước kuăn pơlê dêi Kŏng an kong pơlê, pơlê kong kơdrâm ối tung râ xiâm tơnêi têa;

-Kơ koan pơkuâ căn cước kuăn pơlê dêi Kŏng an tơring, pơlê kân, pơlê krâm, pơlê kong kơdrâm ối tung kong pơlê ƀă tíu pơkuâ tơnêi têa tơdâng;

-Kơ koan pơkuâ căn cước kuăn pơlê ai hnoăng tơkŭm po pro mơ-éa pro ăm Theh căn cước kuăn pơlê a cheăm, bêng, pơlê kân, kơ koan, tíu cheăng lơ a tíu ối dêi kuăn pơlê drêng kal má môi.

Hlê plĕng tro ƀă tŭm ‘na ki kơnía luât dêi căn cước kuăn pơlê, xuân môi tiah hnoăng pro ăm căn cước kuăn pơlê cho hnoăng dêi rêm ngế kuăn pơlê Việt Nam, tiô pơkâ dêi luât.

Thanh Tâm chêh

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định