Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/6, a tíu pêi cheăng Khu xiâm pơkuâ lêng kong têa Lếo, pôa Chansamone Chanyalath, Ngế xiâm pơkuâ lêng kong têa Lếo hiăng diâp mơhno kơxô̆ liăn 200 rơpâu dollars ăm pôa Nguyễn Bá Hùng, Kăn teăng mâ Việt Nam a kong têa Lếo, veăng tơlo liăn kum Chin phuh ƀă kuăn pơlê Việt Nam hbrâ mơdât COVID 19. Ƀă hiâm mơno kum drêng pá puât, kum pú hmâ cho kum dêi tơná, Khu xiâm pơkuâ lêng kong têa Lếo hiăng mơhnhôk mâu kăn ƀô̆, mâu lêng, kŏng nhân, viên chưk xo môi iâ kơxô̆ liăn pêi lo, veăng tơlo tŏng kum Chin phuh ƀă kuăn pơlê Việt Nam ai tơ’nôm liăn hbrâ mơdât COVID-19.

Pôa Nguyễn Bá Hùng xuân tơbleăng ăm Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa, Ngế xiâm pơkuâ lêng kong têa Lếo ‘na hbrâ mơdât COVID 19 a Việt Nam, ki má lối cho mâu kong pơlê dế ai pơreăng xông tâ tú ó. Tơdrêng amê mơnhên, Đảng, Tơnêi têa ƀă kuăn pơlê Việt Nam kô pơtối rơtế, veăng tơlo liăn, tŏng kum kong têa Lếo hbrâ mơdât ƀă pơreăng kân COVID-19.

 

            A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định