Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang -  Pêi pro tơdroăng rơtế khu ki mơdât pơreăng COVID 19, Kŏng ti on tơhrik Dak Nông nếo diâp vâ chê 500 plâ hmân ếo mơdât pơreăng ƀă kơnâ lối 65 rơtuh liăn ăm Tíu xiâm mơdât pơreăng kong pơlê ƀă mâu Tíu xiâm khăm pơlât  Gia Nghĩa, Dak Song, Dak Mil. Hdrối mê, a khế 6, kŏng ti xuân hiăng troh lăm pôu ƀă diâp Tíu xiâm mơdât pơreăng pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa, Tíu khăm pơlât bêng Nghĩa Tân 4 kơmăi khăm ngăn ki tô tung châ, mâu tơmeăm xôh pơkeăng kơdê pơreăng ƀă hên ki truâ pâng klup rơkong môh.

  

Khu ngăn on tơhrik Dak Nông rơtế pêi ƀă khu mơdât pơreăng

Rơtế ƀă tơdroăng diâp tơmeăm khăm pơlât, On tơhrrik Dak Nông xuân dế pêi pro mâu troăng tơdâng tơ’mô tơniăn mơ’no on tơhrrik ăm 155 hngêi pơkeăng, mâu kơpong klâ kơtăn tơkŭm tung kong pơlê. Châ ‘nâi sap ing ai pơreăng COVID 19 xông tâ tú troh nôkố, Khu pơkuâ on tơhrik Dak Nông đi đo pêi pro, hbrâ pêi, rak hên tơdroăng pêi tơmiât troh pơlê pơla, tơdjuôm ivá hbrâ mơdât pơreăng, veăng tơlo liăn rôe vaccine ƀă tâi tâng kơxô̆ liăn vâ chê 300 rơtuh liăn.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định