Tăng ngăn hâi: 19/6/2021

VOV4.Sêdang - Tiô Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Hàn Quốc, Ngế xiâm pêi hnoăng cheăng pơkuâ ‘na Triều Tiên cho tung khu xiâm pơkuâ tơpui kâ dê Mih Sung-kim (Sung Kim) pơxiâm lăm pôu kong têa Hàn Quốc sap lơ 19 troh lơ 23/6. Kố cho  cho hneăng lăm pôu pêi cheăng a kong têa ê ki apoăng dêi pôa Kim riân sap ing châ rah pro ngế pơkuâ ‘na tơdroăng Triều Tiên a hâi lơ 21/5 kố nah. Ngế kăn mê ăm ‘nâi, ki xiâm dêi hneăng lăm pôu Seoul rôh kố cho vâ rĕng pêi klêi mâu tơdroăng tơhrâ ki kal pơla pôa Moon Jae-in, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc ƀă pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih tung hneăng hôp kân pơla Hàn Quốc ƀă Mih a khế 5 a pơlê kong xiâm Washington.

Tung pơla pôa Kim lăm troh a Hàn Quốc, Ngế xiâm ngăn tơdroăng a châu Á - châu Đại Dương, Kăn xiâm tơpui kâ dêi Nhuk tối hdrối xuân lăm pôu Seoul. Xuân tung hâi lơ 21/6 tiô tối hdrối kô po hôp dêi mâu kăn pơkuâ ‘na tơdroăng trếo tik nik Triều Tiên dêi pái kong têa Hàn Quốc - Mih - Nhuk ƀă péa kong têa Hàn Quốc ƀă Nhuk.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định