Tăng ngăn hâi: 24/5/2022

 VOV4.Xơ Đăng -Kơxê 23/5, Khu kăn pêi hnoăng cheăng kơxô̆ 6 xua Đăi tươ̆ng Lương Cường, Ngế cheăng tung khu xiâm kal kí, ngế pơkuâ Khu xiâm ngăn ‘na kal kí mâu lêng Việt Nam, Ngế cheăng tung khu hnê mơhno hbrâ mơdât kâ kơluâ, pro ôh tá tro pro Ngế xiâm pơkuâ djâ khu kăn ai roh lăm pêi cheăng ƀă kăn hnê ngăn Đảng bộ ‘na troăng prôk rơxế kơtâu.

Đăi tươ̆ng Lương Cường pơkâ thế, mâu ngế tung khu pêi cheăng ƀă mâu kăn Đảng bộ ngăn troăng prôk rơxế kơtâu pêi tro tơdroăng pơkâ, mâu tơdroăng séa ngăn a pơkâ 18 dêi Khu hnê mơhno tíu xiâm ‘na hbrâ mơdât kâ kơluâ; malối tơdroăng séa ngăn nếo Pơkâ 18 dêi khu hnê mơhno cheăng xiâm tơnêi têa ‘na hbrâ mơdât, kâ kơluâ; malối cho tơdroăng mơnhên, tối pơla sap ing hơnăm 2011 troh nôkố a Khu xiâm ngăn troăng prôk rơxế kơtâu.

Malối, kal mơhno ki xơpá, tơvâ tơvân tung tơdroăng séa ngăn, tối, pâ thế vâ khu pêi cheăng tơkŭm, tối troăng rơhlâ tah tơchoâm tung lâp tơnêi têa tung la ngiâ.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định