Tăng ngăn hâi: 26/5/2022

fdghgf

VOV4.Xơ Đăng - Kơxê măng lơ 24/5, a Hngêi Kuô̆k hô̆i hiăng po rôh trâm mâ ƀă tơbleăng tơdroăng cheăng Khu kăn kơdrâi Kuô̆k hô̆i hneăng Kuô̆k hô̆i má 15. Tơbleăng a rôh trâm mâ, pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i tối, Kuô̆k hô̆i hneăng 15, ai 151 ngế kăn kơdrâi, dế pêi pro mâu tơdroăng pơkâ pơ’lêh nếo kơhnâ tâ vâ tơxâng ƀă hnoăng cheăng pêi dêi Kơ koan mâu kăn xiâm dêi kuăn pơlê, kơ koan ki xiâm dêi Tơnêi têa má môi dêi tơnêi têa Kŏng hòa xah hô̆i chuh ngiah Việt Nam hneăng 15 pêi klêi tơdroăng pơkâ tung la ngiâ.

 

 

Pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i xup um ƀă khu kăn kơdrâi Kuô̆k hô̆i

Pôa Vương Đình Huệ, kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i pâ thế; khu kăn kal pơkâ troăng rơhlâ pêi cheăng tơchoâm tá tâi hneăng, tơrêm hơnăm kal thế pêi khât, rơtế vâ pêi khât ƀă tơdroăng cheăng, tơdroăng kal a roh hôp Kuô̆k hô̆i, tơdroăng dêi Khu hên túa, pơtối rak vế pêi pro ki nếo dêi mâu kăn ki pêi cheăng; mơhnhôk veăng pêi dêi mâu ngế tung khu.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định